Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023

Här hittar du information om ett framtaget åtgärdsprogram för omgivningsbuller, som innehåller förslag till åtgärder under en 5-årsperiod.

Syftet med detta åtgärdsprogram är att, genom insatser som förbättrar ljudmiljön, minska omgivningsbullrets negativa påverkan på människors hälsa samt skapa en bättre ljudmiljö och därigenom också göra Jönköpings kommun till en attraktivare kommun.

Mot bakgrund av de hälsoeffekter samt samhällskostnader som buller anses bidra till betraktar EU buller som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Detta åtgärdsprogram är upprättat med stöd av förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) som bygger på ett EU-direktiv. Enligt förordningen ska städer med fler än 100 000 invånare upprätta så kallade strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika bullernivåer från väg, järnväg och flyg samt ta fram ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet har föregåtts av en kommuntäckande bullerkartläggning, också den i enlighet med förordningen. I Jönköpings kommun kartlades buller från vägar, järnvägar samt flyg.

Ljudutbredningskartorna som finns tillgängliga redovisar en översiktlig bild av bullersituationen i kommunen. För mer detaljerad information om bullernivåerna vid exempelvis din fastighet eller bostad vänder du dig till väghållaren som är ansvarig för det buller som trafiken orsakar. Jönköpings kommun är väghållare för de kommunala vägarna medan Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen. Majoriteten av vägarna inom tätorterna tillhör kommunen med undantag för större vägar som till exempel riksväg 40, riksväg 26/47 samt E4.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Vid frågor om trafikbuller, bidrag och klagomål söker du trafikingenjör via kontaktcenter.

Stadsbyggnadskontoret
Utvecklings- och trafikavdelningen
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00