Katt

Här har vi samlat information för dig som kattägare. Kom ihåg att du som äger en katt är ansvarig för allt den gör och att du ska hålla god tillsyn över din katt.

Miljö- och hälsoskyddskontoret får ibland klagomål som rör katt. Klagomålen gäller främst lösspringande katter som förorenar sandlådor, trädgårdsland, trappuppgångar och dylikt. En katt som tillåts att vistas lös utomhus kan smita in genom öppna dörrar och fönster. Förutom att din katt på så vis riskerar att bli instängd, finns risken att katten går in hos en pälsdjursallergiker och att det kan leda till allergiska reaktioner.

Som kattägare behöver du tänka på följande:

  • I en stad eller tättbebyggt samhälle finns en rad faror för en katt, inte minst trafiken. Om du bor i en sådan miljö och håller din katt inomhus så ökar chanserna att katten får ett långt liv.
  • Att skaffa en katt innebär ansvar under lång tid och man bör tänka igenom vad det innebär att äga en katt. Katter behöver daglig tillsyn och mat. Att överge en katt strider mot Djurskyddslagen (2018:1192) då katten riskerar att avlida.
  • Var uppmärksam på att det kan behövas tillstånd för katthållning.


Klagomål - katt

Om du störs av en katt ska du i första hand prata med djurets ägare, oavsett vilken typ av störning det gäller. Ägaren är skyldig att ha uppsikt över sitt djur. Om problemet kvarstår trots kontakt med ägaren, kan du lämna ett klagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret. Vi kommer då att utreda om klagomålet är befogat och eventuellt vidta åtgärder.

Hemlösa katter

Om du hittar en katt som du misstänker är hemlös: om katten inte är märkt och du tror att den är övergiven ska du kontakta länsstyrelsen. Utanför dagtid kan du kontakta polisen som kan besluta om katten ska omhändertas. Polisen kontrollerar då om katten till utseendet och märkning stämmer överens med en som blivit förlustanmäld. Om det inte finns någon anmälan som matchar och polisen bedömer att katten inte ska klassas som hittegods, bör du som hittat katten släppa ut den. Släpp katten på platsen där du hittade den. Då har katten bäst förutsättningar att hitta hem.

Man bör inte mata en katt om man kan anta att den har ett hem. Om man matar en hemlös katt regelbundet under en period anses man vara ägare till katten och är då skyldig att följa djurskyddslagen.

Lagstiftning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

21 § En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten. Lag (2014:707).

Tillsyn över hundar och katter, länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Polisen Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Miljö- och hälsokyddskontoret
Hälsoskyddsenheten
Telefontid för frågor: tisdag och torsdag klockan 9.30–12.00.

Kontaktcenter
Telefon 036-10 50 00