Radon i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Här hittar du som fastighetsägare information radon. Du ansvarar för att säkerställa så att de boende inte utsätts för radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m³.

Om du äger flerbostadshus är du skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet. Detta gäller även bostadsrättsföreningar. Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet. Om du inte redan låtit undersöka din fastighet är det hög tid att göra det.

Enda sättet att få veta radonhalten i fastigheten är att mäta. Att mäta radon är enkelt. Mätdosorna är 6 cm i diameter och placeras ut i de lägenheter som ska mätas. Mätningen ska göras under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Hur många lägenheter ska mätas?

Mätningar ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens tolkning av Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

Du ska mäta samtliga bostäder med direkt markkontakt, det vill säga där det inte finns någon annan lägenhet eller källare under bostaden. Finns det inget källarplan i fastigheten ska alla bostäder på första våningsplanet mätas. I övrigt mäts minst 20 procent av de övriga bostäderna per våningsplan och per trappuppgång. Detta innebär att minst en bostad per våningsplan mäts i varje trappuppgång. Samtliga bostäder som har direktkontakt med blåbetong via golv, väggar eller tak ska mätas. Vet man inte var i byggnaden blåbetongen finns behöver alla bostäder mätas.

Om fastigheten inte är ansluten till det kommunala vattennätet och istället har en bergborrad brunn som vattentäkt, är det lämpligt att mäta radonhalten i dricksvattnet. När man t.ex. duschar frigörs en del av radonet till luften och då kan man andas in det. Det finns alltså en risk för hälsoeffekter vid höga radonhalter i vattnet. En tumregel säger att en radonhalt i vatten på 1000 Bq/l ger tillskott på cirka 100 Bq/m³ till inomhusluften.

Så här mäter du radon, Boverket Länk till annan webbplats.

Om radon, Boverket Länk till annan webbplats.

Egenkontroll för fastighetsägare

Miljömål, god bebyggd miljö Länk till annan webbplats.

Hur beställer jag mätutrustning?

Du beställer mätutrustningen direkt från de godkända (ackrediterade) mätföretagen. Detta gäller även bostadsrättsföreningar.

Swedacs register över ackrediterade mätföretag Länk till annan webbplats.

Mät under två månader

Mätningen ska göras under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april, d.v.s. eldningssäsongen. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir mätningen. Radonhalten varierar, både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar. Ventilationen ska vara öppen under mätningen.

Mät igen efter renovering

Om du renoverar eller bygger om din fastighet ska du göra en ny mätning. Undantag gäller vid mindre reparationer, till exempel tapetsering.

Åtgärder - radon från blåbetong

Om du har förhöjda radonhalter i din fastighet måste du ta reda på varifrån radonet kommer för att kunna åtgärda det på rätt sätt.

Om byggnadsmaterialet avger radon behöver du öka luftomsättningen för att sänka radonhalten. Ibland kan det räcka med att förbättra befintlig ventilation, t.ex. montera in tilluftsventiler. I svårare fall kan det krävas ett mekaniskt till- och frånluftssystem. Blå lättbetong går i i vissa fall att byta ur mot annat byggnadsmaterial.

Åtgärder - radon från mark

Om du har förhöjda radonhalter i din fastighet måste du ta reda på varifrån radonet kommer för att kunna åtgärda det på rätt sätt.

Om radonet kommer från marken kan du försöka täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar och i genomgående sprickor. Om tätning inte ger tillräcklig effekt kan du försöka skapa ett undertryck under huset, så att markluften inte sugs in. En vanlig åtgärd är att installera en radonsug, en fläkt som suger ut markluften innan den kommer in byggnaden.

Åtgärder - radon från egen vattentäkt

Om du har förhöjda radonhalter i din fastighet måste du ta reda på varifrån radonet kommer för att kunna åtgärda det på rätt sätt.

Är det vattnet som avger radon räcker det oftast med att lufta vattnet kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare.

Ta hjälp av en expert

Anlita en konsult som tar reda på hur du kan sänka radonhalten i huset. Vilken åtgärd som behövs beror på hur huset är konstruerat och om radonet kommer från byggnadsmaterialet, marken eller hushållsvattnet. Det är viktigt att du mäter radonhalten igen efter åtgärderna, både direkt efteråt och några år senare.

Resultatet ska redovisas till miljö- och hälsoskyddskontoret

Fastighetsägare/bostadsrättsförening föreläggs direkt att komma in med radonresultat inom utsatt tid till miljö- och hälsoskyddskontoret. Om sammanställning av radonresultatet inte kommit in inom utsatt tid, kommer en handläggningsavgift att tas ut. Detsamma kan gälla om en fastighetsägare/ bostadsrättsförening inte mätt enligt myndigheternas metodbeskrivning. När riktvärdet på 200 Bq/mᶟ överskrids, bedömmer miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är en olägenhet för människors hälsa. Då kommer nämnden att förelägga fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om att vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Vid föreläggande tas en handläggningsavgift ut.

Tillkommer det tillsyn enligt strålskyddslagen regleras kostnaden i den taxa som kommunfullmäktige godkände 2020-12-10.

Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020)

Hälsoskyddsenheten har mer information om taxan.

pdf: Taxa enligt strålskyddslagen för solarier och radon, 2021 Pdf, 237.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Hälsoskyddsenheten

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00