Luftkvalitet i utomhusmiljön

Här kan du läsa om hur vi mäter luftföroreningar i Jönköping. Med hjälp av de mätvärden vi får kan vi beräkna mängden luftföroreningar även på andra platser.

Våra mätstationer ligger på:

  • Kungsgatan, mätningar vid trafikerad gata, startade 2002
  • Lantmätargränd, mäter bakgrundsnivån på en gata utan trafik, startade 2013

Se resultat av luftmätningar i realtid

Sedan den 1:e januari 2018 mäter OPSIS AB luftkvaliteten i Jönköping på uppdrag av Jönköpings kommun. Mätningarna sker i enlighet med Naturvårdsverkets miljökvalitetsnorm (NFS 2016:9) för kvävedioxid (NO2) och partikelhalt av fraktionen PM10.

Resultaten av mätningarna går att se i nära realtid genom att välja Våra mätstationer,
jonkopingsluft.se. Välj Mätdata , där hittar du information och mätvärden om Kungsgatan och Lantmätargränd i Jönköping.

Våra mätstationer

Våra mätstationer ligger på Lantmätargränd och Kungsgatan i Jönköping. De har funnits sedan 2013 respektive 2002.

Jonkopingsluft.se Länk till annan webbplats.

Luftdata i realtid, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

När det lyser rött vid vår mätstation på Kungsgatan

Riktvärdena överskrider lågrisknivåerna för kvävedioxid och kan påverka

  • risk för cancer
  • riktvärden för skydd mot sjukdomar
  • växter, djur, material och kulturföremål
  • känsliga grupper

Halten av kvävedioxid överstiger 60 mikrogram per kubik meter luft, beräknat som ett timmedelvärde 98-percentil.

När det lyser grönt vid vår mätstation på Kungsgatan

Riktvärdena underskrider lågrisknivåerna för kvävedioxid.

Varför mäter vi luftföroreningar?

Regeringen har satt upp miljökvalitetsnormer, dvs. gränser för hur stor mängd föroreningar det får finnas i utomhusluften. Normerna är till för att skydda människors hälsa och miljön. De är också till för att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera att normerna inte överskrids. Detta kan ske genom att mäta eller göra en beräkning. Visar beräkningen att man ligger nära eller överskrider miljökvalitetsnormen är man skyldig att mäta halten luftföroreningar. Om man överskrider är man skyldig att rapportera det till Naturvårdsverket.

Våra mätningar fyller tre funktioner:

  • Vilka nivåer har vi? Klarar vi miljökvalitetsnormerna?
  • Information till allmänheten
  • Ett underlag för planering

Jönköpings läns luftvårdsförbund Länk till annan webbplats.

Luftkvaliteten i Sverige

Luftkvaliteten i Sverige har förbättrats under de senaste 50 åren och i internationella jämförelser är luftkvaliteten i Sverige mycket god. Ändå bidrar luft­föroreningar utomhus till sjukdom och död, främst i hjärt-och kärlsjukdom och lungsjukdom men även cancer. Utsläppen kommer främst från trafik, industri och uppvärmning samt från andra länder. Det är framför allt inandningsbara partiklar, kväveoxider, ozon och vissa organiska kolväten i luften som bidrar till uppkomsten av olika hälsoproblem av luftföroreningar i Sverige. Uppmätta halter i Sverige har minskat överlag under lång tid men trenden har avstannat.

Datavärdskap luft, SMHI Länk till annan webbplats.

Luften i Sverige, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Sveriges miljömål - luft Länk till annan webbplats.

Ett osynligt problem, film från Västtrafik (3:04) Länk till annan webbplats.

Vilka ämnen i luften mäter vi?

Vad är PM10?

PM10 anges som massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm (1 μm = en tusendels millimeter). Största bidraget kommer från uppvirvlade partiklar som bildas vid slitage av vägbanor, däck och bromsar. Förbränningspartiklar från till exempel vägtrafikens avgaser har mycket mindre massa än slitagepartiklarna och ger därför oftast ett litet bidrag till halterna av PM10. Intransport av partiklar från utsläpp utanför regionen har stor betydelse och utgör ungefär hälften av den urbana bakgrundshalten av PM10. Grova partiklar ökar framförallt risken för luftvägssjukdomar. Höga partikelhalter kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar samt försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn.

Fakta om partiklar i luft, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vad är kvävedioxid?

Kvävedioxid är en gulbrun gas med irriterande lukt. Vid all slags förbränning bildas kvävemonoxid, dels ur luftens syre och kväve, dels ur kvävet i bränslet.

I luften reagerar kvävemonoxid med syre och bildar kvävedioxid. Denna kan i sin tur reagera med vattenånga och bildar då salpetersyra.

Den största delen av kvävedioxiderna kommer från trafiken, men en del kommer även från oljeeldning och olika industriprocesser. En del kommer också med vindarna från utlandet.

Hur påverkas vi?

Kvävedioxid kan ge besvär i luftvägarna och minskar motståndskraften mot t.ex. infektions­sjukdomar. Den kan också leda till att astmatiska besvär förvärras. Kvävedioxid bidrar också till försurningen.

Hur kan vi minska utsläppen?

Transporter och arbetsmaskiner står för en mycket stor del av kväveoxidutsläppen. I Jönköping har kvävedioxidhalten minskat med ca 40 % sedan luftmätningarna startade mitten av 80-talet. Det beror främst på att katalysatorrening infördes på bilar. Nu kan vi se att minskningen har avstannat, kanske till följd av en trafikökning och en ökad mängd dieselbilar.

Katalysatorn fungerar bara när den är varm, vilket kan ta upp till fyra kilometer vintertid. Genom att använda motorvärmare och avstå från att köra korta sträckor kan man som privatperson hjälpa till att minska utsläppen av kvävedioxid

Senast granskad/publicerad: