Olovlig användning av kommunal mark

Här finns information om vad olovligt nyttjande av kommunal mark innebär och vad du som fastighetsägare har för ansvar.

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Vad menas med olovligt nyttjande, olovlig markanvändning eller annektering?

Olovlig användning av mark, eller nyttjande som det också kallas, kan till exempel vara uppställning av studsmattor, komposter eller pallkragar utanför den egna tomtgränsen.

Det är lätt att få intrycket att ytor där det står privata anläggningar eller ägodelar är enskild mark, särskilt om det rör sig om byggnader eller inhägnader. Även en uppställd husbil, studsmatta eller sandlåda kan förvilla och är inte tillåtet att placera utanför privat tomt.

Otillåten dumpning

Att köra ut sitt trädgårdsavfall i skogen är inte tillåtet. Inte heller att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns. Du får ha en kompost i din egen trädgård. En annan möjlighet är att köra avfallet till sortergården.

Exempel på olovliga anläggningar:

 • Staket och planteringar
 • Komposter
 • Vedupplag
 • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
 • Skjul som är placerade utanför den egna tomten men även t.ex.
 • Byggnader
 • Lekstugor
 • Sandlåda
 • Gungställning
 • Studsmatta
 • Rastgårdar

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker på din tomtgräns kan du själv ladda ner en tomtkarta för din fastighet, se länkar nedan.

Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka bort olovliga anläggningar snarast.

Vad gör kommunen?

Om kommunen upptäcker att mark annekteras kontaktas fastighetsägaren med en uppmaning att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

Tillfälligt tillstånd

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns, t.ex. i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd. Detta görs via Polisen, se länk nedan.

Vad säger lagen?

Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

Det är detaljplanen som styr hur mark ska användas. Detaljplaner regleras i Plan och bygglagen (PBL) och i enlighet med PBL kan allmän platsmark ges skydd i detaljplanen. Allmän platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg parker och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark är inte avsedd för bebyggelse och får inte heller stängas av samt får bara tillfälligt upplåtas.

Senast granskad/publicerad: