Tvätta bilen rätt

Här hittar du information som hjälper dig att tänka rätt när du ska tvätta din bil. Undvik fultvätt och tvätta bilen i en anläggning för biltvätt.

Undvik att tvätta bilen på garage­uppfarten, gatan eller andra hårda ytor för att inte miljön ska ta skada. Tvättvattnet innehåller bland annat däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider. Dagvattnet leds oftast orenat ut i diken och vattendrag. Är det förorenat kan det skada djur, växter och dricksvatten.

Tvättetikett, ett aktivt miljöval

Alla kan göra ett aktivt miljöval, "tvättikett", genom att tvätta bilen eller hojen i en anläggning/biltvätt

  • som använder miljöanpassade produkter

  • har reningssystem som klarar uppsatta riktvärden för utsläpp.

Förutom automattvättarna finns det gör det själv-hallar.

På gräsbevuxen plan mark eller grusplan kan i undantagsfall, d.v.s. max 4 gånger per år och fastighet, accepteras att lera, grus och damm spolas av bilen. Under förutsättning att vattnet inte rinner ner i dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag eller sjö. Vattentäkter får inte påverkas. 

Miljöbalken säger att alla, både företag och privatpersoner, som bedriver någon form av nedsmutsande verksamhet, ska göra vad som krävs och är rimligt för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljön.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77