search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl. (Torps Gård), Bankeryd, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl. (Torps Gård). Planområdet med Torps Gård är beläget öster om Kortebovägen i södra Bankeryd och innefattar fastigheten Bankeryds-Torp 1:11, samt mindre delar av angränsande fastigheter i norr och söder. Här föreslås byggnation av villabebyggelse, radhus och flerbostadshus i avsikt att tillskapa cirka 60-100 bostäder. Större träd belägna i träddungar i områdets centrala delar bevaras till del som naturmark. Ny trafikangöring förläggs mot befintlig cirkulation i nordost och planskild gång- och cykelväg över Kortebovägen anläggs med ramp söder om Torps skola.

Detaljplanen fick laga kraft 22 juni 2020.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.5 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 274 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 4.7 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 5.1 MB)

Plankarta (pdf, 1.2 MB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta