search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Lillegården 10, Huskvarna, Jönköpings kommun

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 oktober 2020 om positivt planbesked för Lillegården 10.

Ansökan avser att upphäva fastighetsindelande bestämmelser i gällande detaljplan för att möjliggöra avstyckning samt byggnation av ett bostadshus på respektiver fastighet.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta