search
Sök
menu
Meny

Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare

Ungdomar går på gata.

Vår kommun växer med cirka 1500–2000 invånare per år. En ökad befolkning stärker Jönköping som regionalt centrum samtidigt som det ställer krav på kommunens beredskap att planera för exempelvis bostäder, transporter, skola, vård och omsorg.

Beredskap inför framtiden

För att möta framtidens utmaningar och skapa utrymme för fler tar vi nu fram en utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare. Syftet med strategin är att ge kommunen en bättre beredskap inför framtiden och att på ett bra sätt möta både aktuell och framtida efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur.

Denna plan kommer bestå av en karta och ett dokument som beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras.

Två etapper

Karta som ringar in Jönköping, Huskvarna, Tabergsådalen och Barnarp.

Arbetet är indelat i två etapper där den första är geografiskt avgränsad till Jönköpings tätort som den kan komma att se ut då hela kommunen är 200 000 invånare (Jönköping, Huskvarna, Tabergsådalen, Bankeryd, Barnarp och Torsvik). Den första etappen blir en fördjupning av kommunens befintliga översiktsplan från 2016.

Den andra etappen kommer att omfatta kommunens övriga tätorter. Etappen runt tätorten planeras vara klar i slutet av december år 2021 och den andra etappen påbörjas i slutet av år 2020.


Tidplan (preliminär)

Tidpunkt

Aktivitet

2019

Start etapp 1 - centrala tätorten

2020 - vår/sommar

Medborgardialog etapp 1

2021 - vinter/vår

Samråd om förslag etapp 1

2021

Start etapp 2 - övriga kommundelar

2021 - vår

Utställning etapp 1

2021 - sommar

Medborgardialog etapp 2

2023

Antagande etapp 2


Så kommer utbyggnadsstrategin att användas

För allmänheten ger utbyggnadsstrategin information om kommunens utvecklingsplaner för till exempel bostäder, infrastruktur och vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill värna om. För näringslivet kommer utbyggnadsstrategin bli ett viktigt underlag när de ska bedöma var det är lämpligt att etablera sin verksamhet.

För kommunen sätter den ramarna för hur vi planerar att olika delar av kommunen ska växa och utvecklas. Den blir också ett viktigt underlag för hur vi förhåller oss till frågor som kan vara av riksintresse t.ex. naturvård, kulturmiljö och kommunikationer.

Medborgardialog

En så här viktig framtidsplan, som utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare är, måste vi forma tillsammans. En viktig del i arbetet är att involvera medborgare, organisationer, näringsliv, med flera. Vi vill ha en tät och nära dialog med olika aktörer och få in många synpunkter för att fånga upp intressen och idéer om hur vi ska utveckla kommunen på bästa sätt.

Medborgardialogen för etapp 1 är avslutad. Tack till dig som lämnat synpunkter! De kommer nu tas med in i arbetet när ett förslag till utbyggnadsstrategi arbetas fram. Förslaget kommer sedan komma ut på samråd, så finns möjlighet att ge synpunkter på det konkreta förslaget igen. Nedan kan du se de synpunkter som kom in i kartverktyget.

Sammanfattning av medborgardialogen - etapp 1