Små avlopp

Här hittar du information om vad som gäller när du ska anlägga ett eget avlopp, hur du sköter ditt avlopp och om vår tillsyn av små avlopp.

Små avlopp (enskilda avlopp) är avlopp från hushåll som inte är anslutna till kommunalt avloppsnät. Som fastighetsägare ansvarar du för skötsel och kontroll av din anläggning. Kommunen genomför tillsyn av befintliga små avlopp för att se till att de uppfyller dagens miljökrav.

Planerar du att anlägga ett eget avlopp? Då behöver du först göra en ansökan/anmälan till kommunen.

Inför ansökan/anmälan

Kontakta en gräventreprenör som kan hjälpa till att projektera för en ny avloppsanläggning om du inte är sakkunnig inom avloppsområdet. Innan du lämnar in din ansökan eller anmälan finns det några saker som du bör tänka på:

Placering av avloppsanläggningen

När du ska välja plats för din avloppsanläggning behöver du se till att:

 • skyddsavståndet till vattentäkt är minst 50 meter
 • skyddsavståndet till högsta grundvattennivå och berg under infiltrationen är minst 1 meter
 • avståndet till byggnaden är minst 10 meter
 • avståndet från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil är max 10 meter.

Val av avloppssystem

Vilket slags avlopp du ska ha beror på markens genomsläpplighet och grundvattennivån. Ett jordprov visar hur det ser ut där du vill ha anläggningen.

Har du nära till en sjö kanske inte ett traditionellt avlopp räcker. Ibland kan avloppet behöva kompletteras med material som binder fosfor eller ett minireningsverk. Otillräckliga eller dåligt fungerande avloppsanläggningar i närheten av en sjö kan leda till att halterna av fosfor ökar i sjön. Det leder i sin tur till övergödning och giftig algblomning.

Du som har din anläggning nära en sjö kan med fördel använda fosfatfria disk- och tvättmedel. Observera att alla miljömärkta disk- och tvättmedel inte är fosfatfria.

Planera ditt avlopp, Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Var ska avloppet ligga? Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Välj systemlösning, Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Ansökan/Anmälan

Ansökan/anmälan ska innehålla:

 • uppgifter om anordningens utformning
 • avstånd till vattentäkter, ytvatten och grundvatten
 • oftast ett jordprov som visar resultatet av markundersökningen
 • en situationsplan*

Blankett: Avlopp, ansökan anmälan om inrättande av avloppsanordning (pdf, 190 kB, öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats.

* En situationsplan är en ritning där du markerar fastighetsgränserna, ritar in bostadshus och avloppsanordningens placering. Markera tydligt anordningens olika delar. Lägg in en norrpil och ange skala. Du markerar även var din och andras dricksvattenbrunnar finns eller planeras, om de finns inom 200 meter från avloppsanordningen. Markera diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter. Övrigt som ska framgå är provgropens läge, avledning av regn- och dräneringsvatten samt marklutning (som du markerar med nivåkurvor eller pilar).

Handläggning

När vi har fått din ansökan kontrollerar vi att den är komplett. Om den inte är det kontaktar vi dig. Vi prövar din ansökan enligt miljöbalken och därefter fattar vi beslut med villkor som ska följas. Du får beslutet hemskickat.

Du får inte börja anlägga ditt avlopp innan du fått ditt tillstånd/beslut. Avloppsanläggningen ska enligt miljöbalken anläggas av en sakkunnig entreprenör.

Tillståndet ger oss möjlighet att besikta anläggningens schaktbotten genom ett besök av en inspektör.

Jönköpings kommun tar en avgift för att hantera din ansökan/anmälan om att anlägga en egen avloppsanläggning. Avgiften varierar beroende på typ av anläggning. Läs mer om avgifter längre ned på sidan.

 

Utförandeintyg

Senast två veckor efter att avloppet har blivit färdigt ska den som fått tillståndet alternativt entreprenören skicka in ett utförandeintyg tillsammans med fotodokumentation till kommunen. Använd denna e-tjänst för att skicka in utförandeintyget till oss.

Undantag från slamtömning

Om du bedömer att anläggningen kan tömmas mer sällan än en gång per år, kan du söka dispens för förlängt tömningsintervall hos kommunen.

Blankett: Undantag från ordinarie slamtömning av enskilt avlopp (pdf) Pdf, 1000.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skötsel

Alla avloppsanläggningar kräver ordentlig skötsel och underhåll för att fungera. Som fastighetsägare ansvarar du för skötsel och kontroll av din anläggning. Du bör gå igenom den minst en gång per år, titta i alla brunnar och kontrollera övriga delar av anläggningen. Det kallas egenkontroll och den ska du föra skriftligen.

Minireningsverk är en typ av anläggning som bygger på aktiv reningsteknik. Om du har ett minireningsverk är det extra viktigt med skötsel och kontroll. Vänd dig till tillverkaren av reningsverket för information om hur du ska ta hand om ditt reningsverk.

Inga farliga ämnen i avloppet
Tänk på att nedbrytningsprocesserna som ska ske i marken kan störas om miljöskadlig ämnen hälls i avloppet. Slå därför inte ut till exempel färgrester eller andra kemikalier i avloppet. Lämna dem istället till miljöstationen på sortergården. Använd inte heller produkter som innehåller klor, klorföreningar eller oljebaserade produkter.

Sköt om ditt avlopp, Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Jönköpings kommun genomför områdesvis tillsyn av små avlopp. Det är för att kontrollera att anläggningarna lever upp till miljökraven och inte påverkar vattenkvaliteten i dricksvattenbrunnar.

På sidan om tillsyn av små avlopp får du bland annat veta hur en tillsyn går till och vilka områden som är planerade för tillsyn under de kommande åren.

Tillsyn av små avlopp

Vad händer om jag inte lämnar in en ansökan/anmälan?

Om du har installerat ett avlopp utan att först ha lämnat in en ansökan/anmälan till oss kan du behöva betala en miljösanktionsavgift på 3 000–5 000 kronor.

 • 5 000 kronor om du utan tillstånd har inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
 • 3 000 kronor om du utan tillstånd har anslutit en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten.
 • 3 000 kronor om du utan att ha gjort en anmälan/ansökan om att inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.

Miljösanktionsavgiften för dessa överträdelser framgår av 3 kap. 1 § Förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259).

Avgifter

Taxan för miljö- och hälsoskyddsärenden baseras antingen på timavgiften och antalet arbetstimmar som ärendet tar, eller en fast avgift med ett bestämt antal handläggningstimmar.

Avgifter tas ut för:

 • Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd eller dispens.
 • Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
 • Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.

Timavgifterna baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende. Du betalar för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats i din verksamhet och för förberedelser samt efterarbete. Dessutom för den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar samt beslut om avgift och eventuella sanktioner.

Från den 1 januari 2024 är timavgiften 1 302 kronor per timme. Därefter tas en avgift på 651 kronor för varje påbörjad halvtimme.

Kommunfullmäktige fastställer taxan. Avgifterna kan förändras varje år i samband med indexuppräkning.

Taxor

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken är angivna i taxebilagor som du kan beställa från Kontaktcenter.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Pdf, 488.7 kB.

 • Taxebilaga 1, 2024: beskriver handläggningstid för prövning, godkännande, anmälan, tillsyn och information för miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd.
 • Taxebilaga 2, 2024: beskriver fast årlig tillsynsavgift för miljöfarlig verksamhet. Fast avgift beräknas genom att antalet timmar i avgiftskoden multipliceras med gällande timtaxa.

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Hälsoskyddsenheten
Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)
Telefontider: Tisdag och torsdag kl 9.30-12.00
E-post: halsoskydd@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: