Enskilt avlopp

Här hittar du som planerar för ett nytt enskilt avlopp information om vad som behöver göras innan arbetet startar.

Innan du startar arbetet, ska du lämna en ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Anläggningens placering

Det finns några saker man måste ta hänsyn till innan man anlägger ett avlopp.

Skyddsavstånd

 • Minst 50 meter till vattentäkt.
 • Minst 1 m till högsta grundvattennivå och berg under infiltrationen.

Övriga avstånd

 • Minst 10 m till byggnad.
 • Högst 10 meter från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil.

Vilket slags avlopp du ska ha beror också på markens genomsläpplighet och grundvattennivån. Ett jordprov visar hur det ser ut där du vill ha anläggningen.

Har du nära till en sjö kanske inte ett traditionellt avlopp räcker. Ibland kan man behöva komplettera med fosforbindande material eller ett minireningsverk. Otillräckliga eller dåligt fungerande avloppsanläggningar i närheten av en sjö kan leda till ökade fosforhalter i sjön. Det leder i sin tur till övergödning och giftiga algblomningar.

Du som har din anläggning nära en sjö kan med fördel använda fosfatfria disk- och tvättmedel. Observera att alla miljömärkta disk- och tvättmedel inte är fosfatfria!

Farliga ämnen

Tänk på att nedbrytningsprocesserna som ska ske i marken kan störas om miljöskadlig ämnen hälls i avloppet. Slå därför inte ut till exempel färgrester eller andra kemikalier i avloppet. Lämna dem istället till miljöstationen på sortergården. Använd inte heller produkter som innehåller klor, klorföreningar eller oljebaserade produkter.

Om du installerat avlopp utan tillstånd

Om du installerat avlopp utan att ha lämnat in ansökan/anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan följande ske:

Det kan bli dyrt att installera en avloppsanläggning utan att först kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret. Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS NR 2012:259) säger i punkt 3.1:

För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är miljösanktionsavgiften

 • a) 5 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs
 • b) 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten

 • c) 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.

Utförandeintyg

Avgift, taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

För prövning av ansökan/anmälan tas en avgift ut.

Se exempel nedan (år 2022):

 • Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 848 kronor
 • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten (1-5 personer)
  9 696 kronor
 • Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett 6 060 kronor

 • Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2022: Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2021-12-09 till 1 200 kronor för år 2022.

Senast granskad/publicerad: