search
Sök
menu
Meny
Sök

Enskilt avlopp

Planerar du ett nytt eget avlopp eller har du ett gammalt som slutat fungera? Innan du startar arbetet, ska du lämna en ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Anläggningens placering

Det finns några saker man måste ta hänsyn till innan man anlägger ett avlopp.

Skyddsavstånd

  • Minst 50 meter till vattentäkt.
   • Minst 1 m till högsta grundvattennivå och berg under infiltrationen.

   Övriga avstånd

    • Minst 10 m till byggnad.
     • Högst 10 meter från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil.

     Vilket slags avlopp du ska ha beror också på markens genomsläpplighet och grundvattennivån. Ett jordprov visar hur det ser ut där du vill ha anläggningen.

     Har du nära till en sjö kanske inte ett traditionellt avlopp räcker. Ibland kan man behöva komplettera med fosforbindande material eller ett minireningsverk. Otillräckliga eller dåligt fungerande avloppsanläggningar i närheten av en sjö kan leda till ökade fosforhalter i sjön. Det leder i sin tur till övergödning och giftiga algblomningar.

     Du som har din anläggning nära en sjö kan med fördel använda fosfatfria disk- och tvättmedel. Observera att alla miljömärkta disk- och tvättmedel inte är fosfatfria!

     Farliga ämnen

     Tänk på att nedbrytningsprocesserna som ska ske i marken kan störas om miljöskadlig ämnen hälls i avloppet. Slå därför inte ut till exempel färgrester eller andra kemikalier i avloppet. Lämna dem istället till miljöstationen på sortergården. Använd inte heller produkter som innehåller klor, klorföreningar eller oljebaserade produkter.

     Om du installerat avlopp utan tillstånd

     Om du installerat avlopp utan att ha lämnat in ansökan/anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan följande ske:

     Det kan bli dyrt att installera en avloppsanläggning utan att först kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret. Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS NR 2012:259) säger i punkt 3.1:

     För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är miljösanktionsavgiften

     • a) 5 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs
     • b) 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten

     • c) 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.

     Avlopp, ansökan anmälan om inrättande av avloppsanordning

     Utförandeintyg

     Avgift, taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

     För prövning av ansökan/anmälan tas en avgift ut.

     Se exempel nedan (år 2021):

     • Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 620 kronor
     • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten (1-5 personer)
      10 395 kronor
     • Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett 5 775 kronor
     • För prövning av ansökan/anmälan där det råder ett förbud på befintlig anläggning tillkommer en avgift på 3 465 kronor
     • Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021.
      (1 047 kronor år 2020)