search
Sök
menu
Meny
Sök

Pool och bassäng - töm på rätt sätt

Här hittar du som har pool, bassäng eller badtunna information om hur du ska sköta din anläggning, för att inte skada djur och natur.

Vatten från bassänger, pooler och badtunnor innehåller ofta höga halter av klor som inte får komma ut i miljön då det kan bildas giftiga och svårnerbrytbara klororganiska ämnen som kan skada vår natur. Så vad ska man göra? Ska vattnet ledas till ledning för spillvatten eller till ledning för dagvatten? Eller kan vattnet tömmas på en gräsmatta eller i ett dike?

Skötsel och drift

Du som ansvarar för en bassäng eller pool ska alltid ha god kännedom om skötsel och drift. Det innebär bland annat att

  • veta vilka kemikalier som används och även känna till hur kemikalier ska hanteras
  • ha kännedom om rutiner för hygien
  • ha kännedom om hur bassänger, pooler påverkar miljön
  • känna till att det inte är lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i miljön
  • sträva efter att använda alternativ till klor som till exempel UV-ljus. Diskutera om alternativ med en leverantör

Socialstyrelsen, Bassängbad - hälsorisker, regler och skötsel Pdf, 780.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 780.7 kB)

Poolkemikalier

Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Överdosera inte och använd inte kemikalier i onödan. Om du använder andra medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar och användarinstruktioner. Vid osäkerhet kontakta leverantören och Kemikalieinspektionen. Undvik desinfektionsmedel som innehåller silver, det dödar inte virus och det utgör en större påverkan än klor när det släpps ut i naturen.

Kemikalieinspektionen, Märkning av produkter Länk till annan webbplats.

Avklorera innan poolen töms

Det är inte lämpligt att släppa ut vatten som innehåller klor direkt i hav, sjöar eller vattendrag. Innan poolen eller bassängen töms på vatten, som innehåller klor, ska den avkloreras. Avklorering kan göras på två sätt:

  • genom att låta vattnet utsättas för sol i några dagar så att allt fritt klor förbrukas (inte lämpligt om det är mycket vatten)
  • genom att tillsätta någon av följande kemikalier som säljs i butiken för bassängtillbehör; natriumsulfit eller natriumtiosulfat.

Töm poolen på rätt plats

Töm helst poolen på gräsmattan. Detta förutsatt att det inte ställer till med problem för grannar eller dig själv, som t.ex. om ni har egna dricksvattenbrunnar. Töm ut lite i taget så att det hinner rinna undan. Kontrollera att vattnet inte rinner mot ditt eller grannens hus.

Töm inte poolvattnet till spillvattenledningen via golvbrunn eller vask. Det blir en onödig belastning för reningsverket. Har du enskild avloppsanläggning ska du inte leda poolvattnet dit då anläggningen blir överbelastad av den stora mängden vatten.

Töm aldrig ut vattnet på gatan

Låt inte vattnet rinna ut på gatan och ner i gatubrunnen. Oftast leds vattnet från gatubrunnarna via dagvattensystemet ut i våra vattendrag. Smutsigt och klorerat vatten i gatubrunnarna kan skada växt och djurliv.

Har du en mindre pool (<5 m³) med filter kan det vara ok att efter avklorering av vattnet tömma det till kommunens dag- eller avloppsledningsnät. Kontakta alltid Tekniska kontorets va-avdelning för godkännande och information vid avledning till kommunens ledningsnät.

Påfyllning av pool

Räddningstjänsten kan i mån av tid hjälpa till att fylla på vatten i pooler så länge ägaren enbart har tillgång till egen brunn.

Påfyllning av pooler, vattentransport