Anmäl anordning för rening av dagvatten

Här hittar du information om och blankett för anmälan av anordning för rening av dagvatten.

Ute i naturen tas regn- och smältvattnet upp av växter eller renas på sin väg ner genom marken, innan det når sjöar, vattendrag och grundvatten.

När det regnar i tätbebyggda områden för regnet med sig föroreningar från luften, förbränning, trafik och byggmaterial. Dagvatten från vägar och parkeringsplatser innehåller föroreningar som kommer från avgaser, däckslitage och petroleumprodukter. I stadsmiljö på hårda ytor sker ingen naturlig rening av dagvattnet.

Dagvatten kan ledas bort på olika sätt, till exempel:

  • via diken (öppna system)
  • i ledningar (slutna system)

Innan vattnet kan släppas ut till ett vattendrag ska vattnet renas. Vilken typ av rening som krävs beror på om det finns risk att miljökvalitetsnormen för vatten inte uppnås.

Ska du installera en anordning för rening av dagvatten? Du gör din anmälan på blanketten nedan. För handläggning av anmälan kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden att ta ut en avgift enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

pdf-blankett: anmälan av anordning för rening av dagvatten Pdf, 841 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: