search
Sök
menu
Meny

Vattenskydd för Vättern

sjön Vättern

Vättern försörjer cirka 265 000 människor med dricksvatten. För att trygga dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden är Vättern, dess stränder och tillrinnande vattendrag ett vattenskyddsområde.

Vätterns ytvattenskyddsområde består av endast en zon, som omfattar:

  • Vätterns sjöyta
  • 50 m zon räknat från Vätterns strand vid normalt vattenstånd samt
  • vattenytan och en 50 m bred zon på vardera sidan om vattendrag, som mynnar i Vättern, med en rinn- och strömningstid till närmaste vattenintag upp till 24 timmar. Zonen utmed vattendragen räknas från vattenytans kant vid normal vattenföring.

Skyddsföreskrifter

Länsstyrelsen beslutade om skyddsföreskrifterna för Vätterns vattenskydd 2014-01-30 och dessa började gälla 2014-03-01.

Den som bedriver en verksamhet som är påbörjad innan dessa föreskrifter trädde i kraft och som i och med föreskrifterna blir tillståndspliktig, ska ansöka om tillstånd.

Den som bedriver en verksamhet som genom dessa föreskrifter blir förbjuden ska avveckla verksamheten inom två år från ikraftträdandet, om inte åtgärder för att skydda ytvattnet har vidtagits och tillstånd för verksamheten har sökts.

Länsstyrelsens beslut om skyddsföreskrifter och karta över skyddsområdet finns nedan på sidan under Dokument respektive Länkar.

Från förslag till beslut

Kommunerna runt Vättern upprättade i ett samarbete förslag till skyddsområde för Vättern. Beslut fattades 2014-01-30 av de fyra berörda länsstyrelserna runt Vättern; Jönköpings, Västra Götalands, Östergötlands och Örebro län.