search
Sök
menu
Meny

Avlopp - anslutningsråd för industri och verksamheter

Avloppsreningsverken är byggda för att rena normalt spillvatten som innehåller organiskt material och näringsämnen. Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processpillvatten från industrier och andra verksamheter.

Undantag kan göras om det kan visas att processpillvattnet är behandlingsbart och inte innehåller några svårnedbrytbara eller skadliga föroreningar. Skadliga föroreningar kan vara sådana som påverkar ledningsnät, reningsprocess och arbetsmiljön.

Ett företag kan också bli skyldiga att betala överhaltsavgifter om det släpper ut för mycket organiskt material eller näringsämnen.

Stora och mindre livsmedelsverksamheter kan, om de släpper ut för höga fetthalter, bli skyldiga att installera fettavskiljare som regelbundet måste tömmas så att de fyller sin funktion. Företagen ansvarar själva för sin egenkontroll.

Generellt gäller också att företag och industri ej får ha installationer som via baksug kan riskera att kemikalier, orent vatten eller dylikt trycks i dricksvattennätet. Det krävs alltså brutna system för denna typ av installationer.

Råd och riktvärden för utsläpp - folder

Generella råd för utsläpp till det kommunala avloppsledningsnätet i Jönköpings kommun finns i en folder (länkad här på sidan). 

Kemikalieinventering

På avloppsreningsverken i Jönköpings kommun arbetar vi med att minska utsläppen av metaller och kemikalier i avloppsvattnet. Under våren 2017 genomförs ett större arbete för att inventera och fasa ut de oönskade ämnen som når våra reningsverk från industrier och verksamheter. Ämnena kan finnas i  kemikalier som används av industrier och verksamheter och kan hamna i avloppsslammet som bildas vid rening av avloppsvattnet.

Slammet innehåller mycket näringsämnen, och bör användas som gödsel på våra åkrar, för att sluta kretsloppet. Därför måste slammet hålla god kvalitet, vilket vi säkerställer genom certifiering av slamproduktionen.

Kemikalieinventeringen riktar sig våren 2017 till ett 60-tal företag, men kommer att fortsätta i flera perioder. I foldern "Ett giftfritt avlopp" finns tips på hur en kemikalieinventering kan göras, inklusive de riktvärden och varningsvärden som gäller för att få släppa avloppsvatten till det kommunala avloppsledningsnätet.