Avlopp, anslutningsråd för industri och verksamheter

Avloppsreningsverken är byggda för att rena normalt spillvatten som innehåller organiskt material och näringsämnen.

Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processpillvatten från industrier och andra verksamheter.

Undantag kan göras om processpillvattnet är behandlingsbart och inte innehåller några svårnedbrytbara eller skadliga föroreningar. Nedan finner du information om vilka regler och riktlinjer som gäller för industrier och annan verksamhet som släpper sitt avloppsvatten till avloppsreningsverken i Jönköpings kommun.

Råd och riktvärden för utsläpp

Har du en verksamhet som avleder avloppsvatten till avloppsreningsverken i Jönköpings kommun? Vi har tagit fram en folder som innehåller hjälp och vägledning för industrier och andra verksamheter när det gäller utsläpp av avloppsvatten. Vill du ha foldern, mejla va-kund@jonkoping.se. En sammanfattning av foldern, inklusive gällande riktvärden, finner du via länken.

Råd och riktvärden för utsläpp av avloppsvatten

Fettavskiljare

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut ett avloppsvatten med mer fett än 50 mg per liter måste ha en avskiljare för fett för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar.

Läs mer om fettavskiljare

Golvskurvatten

Skurvatten från golvskurmaskiner kan innehålla metaller och andra föroreningar. Detta får inte hällas ut i det vanliga avloppet.

Läs mer om golvskurvatten

Brutet vatten

Generellt gäller att företag och industri inte får ha installationer som via baksug kan riskera att kemikalier, orent vatten eller dylikt trycks i dricksvattennätet. Det krävs alltså brutna system för denna typ av installationer.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

För teknisk utformning:
Ring kontaktcenter för att bli kopplad till VA-avdelningen:

Tfn 036-10 50 00 eller
maila abonnent.va@jonkoping.se

För bygglov och bygganmälan:
Ring kontaktcenter för att bli kopplad till byggnadsinspektör

Tfn 036-10 50 00 eller
maila stadsbyggnad@jonkoping.se