search
Sök
menu
Meny

Avlopp - anslutningsråd för industri och verksamheter

Avloppsreningsverken är byggda för att rena normalt spillvatten som innehåller organiskt material och näringsämnen. Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processpillvatten från industrier och andra verksamheter.

Undantag kan göras om det kan visas att processpillvattnet är behandlingsbart och inte innehåller några svårnedbrytbara eller skadliga föroreningar. Skadliga föroreningar kan vara sådana som påverkar ledningsnät, reningsprocess och arbetsmiljön.

Ett företag kan bli skyldigt att betala överhaltsavgifter om det släpper ut för mycket organiskt material eller näringsämnen.

Generellt gäller också att företag och industri ej får ha installationer som via baksug kan riskera att kemikalier, orent vatten eller dylikt trycks i dricksvattennätet. Det krävs alltså brutna system för denna typ av installationer.

Råd och riktvärden för utsläpp - folder

Generella råd för utsläpp till det kommunala avloppsledningsnätet i Jönköpings kommun finns i en folder (länkad här på sidan). 

Kemikalieinventering

På avloppsreningsverken i Jönköpings kommun arbetar vi med att minska utsläppen av metaller och kemikalier i avloppsvattnet. Vi jobbar kontinuerligt med att inventera och fasa ut de oönskade ämnen som når våra reningsverk från industrier och verksamheter. Ämnena kan finnas i  kemikalier som används av industrier och verksamheter och kan hamna i avloppsslammet som bildas vid rening av avloppsvattnet.

Slammet innehåller mycket näringsämnen, och bör användas som gödsel på våra åkrar, för att sluta kretsloppet. Därför måste slammet hålla god kvalitet, vilket vi säkerställer genom certifiering av slamproduktionen.

Fettavskiljare

En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare. Alla restauranger och liknande verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad.

  • Varför kräver vi fettavskiljare? Du som driver café, restaurang eller gatukök måste ha en fettavskiljare för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar.
  • Vart vänder jag mig? Har du frågor om fettavskiljare kontakta Kundenheten på tekniska kontorets VA-avdelning. Har du frågor om bygglov och bygganmälan kontakta Stadsbyggnadskontoret, 036-10 50 00.
  • Daglig hantering: Spola inte ner stora mängder matrester eller liknande i avloppet. Det samlas i fettavskiljaren och innebär att den måste tömmas oftare.
  • Tömning och skötsel: Avskiljaren ska stå ljust, rymligt och lättåtkomligt för tömning och rengöring. Varmvatten ska vara framdraget så att avskiljaren kan spolas ren.
  • Efter tömning ska avskiljaren fyllas med vatten. Om vatten inte fylls på kommer fettet att hamna i avloppet och orsaka stopp och översvämning.
  • Regler och krav för utsläpp från fastigheten: Enligt Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Jönköpings kommun är fastighetsägaren ansvarig för utsläppen från sin fastighet. Enligt paragraf 9 i ABVA får inte utsläpp av större mängder fett ske eftersom det kan påverka avloppsnätets funktion.
  • Vad kan hända om inte fettavskiljare installeras eller sköts? Den som förorsakar ett eventuellt stopp kan få stå för kostnaden som uppkommer i samband med spolning. Detta gäller om stoppet är förorsakat av fett som härstammar från en verksamhet där fettavskiljare saknas eller där det finns en avskiljare som inte töms eller underhålls på ett riktigt sätt.