search
Sök
menu
Meny

Separat taxa för dagvatten

Jönköpings kommun tillhandahåller tjänster för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Med dagvatten menas exempelvis regnvatten och vatten från snösmältning som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Från och med den 1 januari 2017 infördes en separat taxa för dagvatten för att bättre kunna följa lagen om allmänna vattentjänster (Vattentjänstlagen) och skapa en mer rättvis fördelning av kostnader för kommunens vattentjänster. En årlig brukningsavgift för dagvatten har därför tagits ut sedan dess.

Vattentjänstlagen kräver att en kommun ska dela upp sina kostnader för vatten, spillvatten och dagvatten. Du som fastighetsägare ska endast betala för de VA-tjänster som din fastighet har nytta av.

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Brukningsavgiften, som på fakturan tidigare varit en gemensam post för vatten och avlopp, delas nu upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Den nya uppdelningen innebär att du som kund enbart ska betala för de av dessa tre tjänster som du utnyttjar. Införandet av dagvattentaxan innebar inte någon generell taxehöjning, utan endast en omfördelning av avgiften.

För småhus (villor, radhus, kedjehus) är det en fast avgift, lika för alla. Övriga fastigheter får betala utifrån avrinningskoefficient och storleken på fastigheten.

Dagvattenavgiften är uppdelad i två delar, dagvatten gata och dagvatten fastighet.

Vad är det för skillnad på dagvatten fastighet och dagvatten gata?

Dagvatten gata innebär att kommunen har anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i det område där du bor. Exempel på anordningar är dagvattenledningar, rännstensbrunnar eller diken.

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från din fastighet leds till kommunens dagvattensystem. Det kan finnas andra anordningar än ledningar för bortledande av dagvatten, till exempel diken eller ytavrinning, där vattnet i ett senare skede når kommunens dagvattensystem.

Behöver jag betala dagvattenavgift om jag tar hand om mitt dagvatten själv?

Brukningsavgiften för Dagvatten fastighet kan du söka dispens från att betala om du tar hand om dagvattnet lokalt, utan att det passerar kommunens system eller orsakar olägenheter för andra fastigheter. Det är du som fastighetsägare som söker dispensen samt står för bevisbördan. Ansökningsblanketten finns att hämta i länken nedan. Det är viktigt att du lämnar in dokumentation som styrker att dagvattnet tas omhand på eget sätt. Dokumentationen kan till exempelvis bestå av ritningar, enklare skisser eller fotografier.

Varför betalar jag avgift för Dagvatten gata om jag har fått dispens för Dagvatten fastighet?

Det är endast brukningsavgiften för Dagvatten fastighet som det går att söka dispens från att betala. Brukningsavgiften för Dagvatten gata går det inte att få dispens från att betala eftersom det har ansetts att alla fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten har nytta av att gatorna avvattnas.