search
Sök
menu
Meny

Separat taxa för dagvatten

Från januari 2017 gäller en separerad brukningstaxa för dagvatten. Målet är att kostnaden för vatten och avlopp ska fördelas på ett mer rättvist sätt mellan fastighetsägarna.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens skyldighet att ordna tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Med dagvatten menas exempelvis regnvatten och vatten från snösmältning. 

Enligt lagen ska kostnaderna för dagvatten fördelas mellan de abonnenter som är anslutna till kommunens anordningar för omhändertagande av dagvatten.

Kartläggning av ytor och kostnader

Inför den nya uppdelningen har kommunen gjort en grundlig kartläggning, där man: 

  • identifierat inom vilka geografiska områden dagvattentaxan gäller
  • gjort en fördelning av taxan för fastigheter respektive gatumark
  • identifierat driftkostnaderna för dagvattenhanteringen
  • identifierat investeringsutgifter
  • identifierat och kombinerat typkoder (fastighetstyper) och avrinningskoefficienter (olika beroende på ytskiktet, t.ex. gräs, asfalt eller hustak).

Fördelning av kostnader i fakturan

Utredningen har visat att kostnaderna ska fördelas på följande sätt: dricksvatten motsvarar 39 %, spillvatten 52 % och dagvatten 9 %. VA-verksamheten får enligt lagen inte gå med vinst, så brukningstaxa för dagvatten innebär inte någon generell taxehöjning, utan endast en omfördelning. 

För småhus är det en fast avgift, lika för alla. Övriga fastigheter får betala utifrån avrinningskoefficient och storleken på fastigheten, enligt följande indelning: 

  • schablon 0,3 - jordbruksfastigheter (= liten andel hårdgjord yta).
  • schablon 0,6  - flerbostadshus, hotell, skolor, idrottsanläggningar m.m.
  • schablon 0,8 - industrier, parkeringshus, vårdbyggnader, samt allmän platsmark (gator m.m.)

Den nya indelningen i taxor förändrar kostnadsbilden för en del fastighetstyper. För många småhusfastigheter blir vatten- och avloppstaxan en aning lägre, totalt sett. För vissa andra typer av fastigheter kan taxan bli lägre eller högre. I områden där det saknas anordning för dagvatten blir taxan lägre (vissa fritidshusområden). I områden där det finns dagvattenhantering, och där fastigheterna har stor hårdgjord yta blir taxan högre. 

Branschorganisationen Svenskt Vattens taxeförslag har legat till grund för utformningen av taxan. Gällande rättspraxis tillämpas, och vissa förenklingar har gjorts i konstruktionen av taxan.