search
Sök
menu
Meny
Sök

Dagvatten

Dagvatten är det regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator och parkeringsplatser via diken eller ledningar till vattendrag, sjöar eller reningsverk.

Ute i naturen tas regn- och smältvattnet upp av växter eller renas på sin väg ner genom marken, innan det når sjöar, vattendrag och grundvatten.

När det regnar i tätbebyggda områden för regnet med sig föroreningar från luften, förbränning, trafik och byggmaterial. Dagvatten från vägar och parkeringsplatser innehåller föroreningar som kommer från avgaser, däckslitage och petroleumprodukter. I stadsmiljö på hårda ytor sker ingen naturlig rening av dagvattnet.

Dagvatten kan ledas bort på olika sätt, till exempel:

  • via diken (öppna system)
  • i ledningar (slutna system)

Innan vattnet kan släppas ut till ett vattendrag ska vattnet renas. Vilken typ av rening som krävs beror på om det finns risk att miljökvalitetsnormen för vatten inte uppnås.

Dagvattenpolicy med handlingsplan 2009

Jönköpings kommuns dagvattenpolicy fastställdes av kommunfullmäktige 2009-01-29. Handlingsplanen ska fungera som en handbok för det praktiska arbetet med dagvatten.

Dagvattenpolicyn anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och privat mark. Mål och åtgärder ska beaktas i nybyggnation samt vid ombyggnader och underhåll utifrån gällande lagstiftning och så långt som det är tekniskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt. I befintliga områden får anpassningar göras till rådande förhållanden.

Övergripande mål:

Hanteringen av dagvatten ska ske på ett sätt som:

  • medför minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i vatten och mark.
  • minimerar risken för skador på byggnader och anläggningar.
  • berikar bebyggelsemiljöerna och synliggör vattenprocesserna.

Till policyn är dokumentet ”Handlingsplan för dagvatten” knutet. Handlingsplanen innehåller riktlinjer för hur vi ska arbeta med dagvatten.

pdf: Dagvattenpolicy med handlingsplan 2009 Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.6 MB)

Anmälan av anordning för rening av dagvatten

Ska du installera en anordning för rening av dagvatten? Du gör din anmälan på blanketten nedan. För handläggning av anmälan kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden att ta ut en avgift enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

pdf blankett: anmälan av anordning för rening av dagvatten Pdf, 841 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 841 kB)