search
Sök
menu
Meny
Sök

Vattenskydd för Vättern

sjön Vättern

Vättern försörjer cirka 265 000 människor med dricksvatten. För att trygga dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden är Vättern, dess stränder och tillrinnande vattendrag ett vattenskyddsområde.

Vätterns ytvattenskyddsområde består av endast en zon, som omfattar:

  • Vätterns sjöyta
  • 50 m zon räknat från Vätterns strand vid normalt vattenstånd samt
  • vattenytan och en 50 m bred zon på vardera sidan om vattendrag, som mynnar i Vättern, med en rinn- och strömningstid till närmaste vattenintag upp till 24 timmar. Zonen utmed vattendragen räknas från vattenytans kant vid normal vattenföring.

 

Skyddsföreskrifter, fakta och kartor

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade om skyddsföreskrifterna för Vätterns vattenskydd 2014-01-30 och dessa började gälla 2014-03-01. Övriga länsstyrelser runt Vättern beslutade om föreskrifter samtidigt. Föreskrifterna innebär att vissa verksamheter är förbjudna eller kräver tillstånd.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 2018-10-03 om mindre korrigeringar av gränsen för vattenskyddsområdet eftersom felaktigheter hade uppmärksammats.

Karta vattenskydd Vättern i Jönköpings kommun  Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för vattenskyddsområde Vättern i Jönköpings och Habo kommuner, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Ansökan om tillstånd för olika verksamheter inom vattenskyddsområde

Om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Katarina Andersson
VA-ingenjör, Tekniska kontoret
036-10 75 49

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
036-10 21 77

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
036-10 80 44