Vattenskydd – vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

Här hittar du information om vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Det är ett sätt att trygga dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden.

En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vattenförsörjning. Vi är beroende av att vattnet är rent och fritt från föroreningar och skadliga ämnen. För att säkerställa en fortsatt hög vattenkvalitet behöver vi skydda vattnet från olika händelser och verksamheter som kan tänkas äventyra vårt dricksvatten. Det finns skyddsområden dels för grundvatten och dels för ytvatten.

Olika zoner

Ett vattenskyddsområde delas ofta in i olika zoner beroende på hur stor påverkan området kan ha på täkten.

Indelning görs vanligen i primär och sekundär skyddszon (samt eventuellt en tertiär zon). I zonerna kan olika typer av restriktioner gälla. Ett av huvudskälen med dessa områden är dels att minska risken för diffusa föroreningar, dels att ge ansvariga för täkten en möjlighet att hinna agera om något oförutsett händer.

Vätterns vattenskyddsområde består endast av en zon.

Skyddsföreskrifter i vattenskyddsområdet

Inom alla vattenskyddsområden i landet gäller :

  • Tillståndskrav för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel
  • Speciella krav för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska.

För dig som bor och/eller bedriver verksamhet inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser för åtgärder och verksamheter som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Vissa åtgärder och verksamheter är förbjudna och andra kräver tillstånd. I vattenskyddsföreskrifterna framgår vilka regler som gäller för varje område.

För varje grundvattenskyddsområde, utom ett,  finns en informationsfolder om vad som gäller för just detta område. För ytvattenskyddsområdet Vättern finns endast föreskrifter.

Information om vattenskydd Vättern, vattenskydd grundvatten samt ansökningsblanketter finns på separata sidor. 

Karta över vattenskyddsområden Länk till annan webbplats.

Vattenskydd för Vättern

Vattenskydd för grundvatten

Ansökan om tillstånd för olika verksamheter inom vattenskyddsområde

Vätternliv är en kunskapsportal om sjön Vättern, dess ekosystem, miljötillstånd och utmaningar ​ Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: