Vattenskydd för Vättern

sjön Vättern

Här finns information om vattenskydd för Vättern. För att trygga dricksvattenförsörjningen är Vättern, dess stränder och vattendrag ett vattenskyddsområde.

Vättern försörjer cirka 265 000 människor med dricksvatten.

Vätterns ytvattenskyddsområde består av endast en zon, som omfattar:

  • Vätterns sjöyta
  • 50 m zon räknat från Vätterns strand vid normalt vattenstånd samt
  • vattenytan och en 50 m bred zon på vardera sidan om vattendrag, som mynnar i Vättern, med en rinn- och strömningstid till närmaste vattenintag upp till 24 timmar. Zonen utmed vattendragen räknas från vattenytans kant vid normal vattenföring.

Skyddsföreskrifter, fakta och kartor för Vättern

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade om skyddsföreskrifterna för Vätterns vattenskydd 2014-01-30 och dessa började gälla 2014-03-01. Övriga länsstyrelser runt Vättern beslutade om föreskrifter samtidigt. Föreskrifterna innebär att vissa verksamheter är förbjudna eller kräver tillstånd.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 2018-10-03 om mindre korrigeringar av gränsen för vattenskyddsområdet eftersom felaktigheter hade uppmärksammats.

Karta vattenskydd Vättern i Jönköpings kommun  Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för vattenskyddsområde Vättern i Jönköpings och Habo kommuner, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Ansökan om tillstånd för olika verksamheter inom vattenskyddsområde

Om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, Naturvårdsverket

Vätternliv är en kunskapsportal om sjön Vättern, dess ekosystem, miljötillstånd och utmaningar Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Katarina Andersson
VA-ingenjör, Tekniska kontoret
036-10 75 49

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
036-10 21 77

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
036-10 80 44