Serveringstillstånd, tillstånd för att servera alkohol

Här finns information om att sälja eller servera alkohol till allmänhet eller slutna sällskap och hur du ansöker om tillstånd.

Serveringstillstånd kallas även för alkoholtillstånd eller utskänkningstillstånd. I alkohollagen (2010:1622) finns regler om vad du måste förhålla dig till när du säljer och serverar alkohol eller alkoholdrycksliknande preparat till konsumenter.

Tillståndsenheten i Jönköpings kommun ansvarar för ärenden som handlar om serveringstillstånd.

Innan du ansöker

När behöver du serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs vid all försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider) samt alkoholdrycksliknande preparat. Med försäljning menas varje form av handel mot ersättning i pengar eller annan motprestation, som varor och tjänster.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd, till exempel:

 • Stadigvarande servering till allmänheten* (vanligtvis till restauranger).
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap (festvåningar och klubblokaler).
 • Tillfällig servering till allmänheten (exempelvis vid festivaler).
 • Tillfällig servering till slutet sällskap** (personalfester, bröllopsfester och liknande, max åtta tillfällen per år).
 • Cateringtillstånd (stadigvarande tillstånd som tillåter att sälja alkohol vid cateringbeställning).
 • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus i föreställning).
 • Trafikservering (servering på tåg, flyg eller båt).
 • Stadigvarande tillstånd, särskilt tillstånd för provsmakning (endast tillverkare).
 • Tillfälligt tillstånd för provsmakning*** (exempelvis vid mässor eller andra liknande arrangemang).

* Stadigvarande serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme kan sökas och innebär att flera tillståndshavare använder ett gemensamt utrymme för servering av alkohol. Varje tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet. Kräver en ansökan från varje tillståndshavare som avser nyttja utrymmet.

** Slutet sällskap är en begränsad grupp som, utöver det aktuella arrangemanget, har ett gemensamt intresse i en förening, företag eller annan sammanslutning. Du som arrangör ska i förhand känna till vilka som deltar i arrangemanget. Det är inte ett slutet sällskap om arrangemanget annonseras i massmedia, sociala medier, internet, affischering eller om medlemskap kan lösas i entrén.

*** Provsmakning handlar om servering av små mängder av alkoholdryck eller preparat av olika produkter för att kunna få en uppfattning om kvalitet och smak. Mängd som finns angiven i förarbeten till alkohollagen är ”en mycket liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre.”

Ändringar i befintligt serveringstillstånd

Du som redan har ett serveringstillstånd kan också ansöka om ändringar i tillståndet, exempelvis:

 • Stadigvarande utökning av befintligt serveringstillstånd (till exempel uteservering eller utökade serveringstider).
 • Tillfällig utökning av befintligt serveringstillstånd (till exempel utökad serveringsyta eller utökad serveringstid).

Då behöver du inte serveringstillstånd

Enligt 8 kap. 1§ i alkohollagen krävs inte serveringstillstånd om vissa villkor uppfylls. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. Det får inte förekomma annonsering till allmänheten i samband med evenemanget. Detta gäller även om det säljs biljetter till ett evenemang som riktar sig till allmänheten, eftersom vem som helst då har möjlighet att köpa en biljett.
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Det får inte finnas något kommersiellt syfte med evenemanget vilket gör att undantaget enbart blir användbart för rent privata tillställningar.
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Det innebär att servering inte får ske i en restaurang, café eller annan livsmedelsanläggning. Till lättdrycker räknas all dryck som är alkoholfri eller som har en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent.

Du måste uppfylla alla tre punkter för att få servera alkoholdrycker utan serveringstillstånd.

Vad krävs av dig för att få ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten?

Tillståndsenheten prövar alkohollagens krav vad gäller:

 • personlig- och ekonomisk lämplighet. Du ska vara laglydig och bör inte vara dömd för brott. Du ska kunna visa på ekonomisk skötsamhet, till exempel att du sköter din bokföring och betalar skatter och avgifter i tid. Du ska också kunna visa hur finansiering av din verksamhet gått till.
 • lämplig lokal. Alla ytor ska vara godkända ur brandsäkerhetssynpunkt. Lokalen ska också vara överblickbar och du ska kunna styrka besittningsrätt till den.
 • mat- och kökskrav. Serveringsstället måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen som erbjuder lagad eller på annat sätt tillredd mat. Det ska finnas ett varierat utbud av för-huvud- och efterrätt. Det finns inget antal rätter du ska ha för att få serveringstillstånd utan tillståndsenheten gör en helhetsbedömning utifrån verksamhetens meny, kök och allmänna standard.
 • risk för olägenheter. Platsen för serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Till exempel att grannar blir störda.

Alkohollagen ställer också krav på att du som söker ska:

 • vara 20 år.
 • ha kunskap i alkohollagen. Det visar du genom att göra ett kunskapsprov digitalt hos tillståndsenheten. Du har tre försök på dig att klara provet. Folkhälsomyndigheten, som har tagit fram kunskapsprovet, har samlat flera tips för hur du kan förbereda dig inför provet.

Kunskapsprov om alkohollagstiftning (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Vilka är det som prövas vid en ansökan om serveringstillstånd?

Kommunen lämplighetsprövar de personer som har ett betydande inflytande (PBI). Detta avser personer som har rätt att teckna firman/ föreningen, styrelseledamöter eller personer med en generalfullmakt att företräda firman/ föreningen. Det kan också vara en person som genom annat sätt har inflytande i verksamheten/ bolaget/ föreningen/ hos näringsidkaren till exempel. restaurangchef och finansiärer. Det innebär att tillståndsenheten kan kontrollera även dessa personer vid en ansökan om serveringstillstånd. Vid prövningen ser man inte bara till de fysiska personerna, utan också de juridiska.

Läs mer om serveringstillstånd

I kommunens skrift ” Program för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen” har vi samlat information för dig som vill söka serveringstillstånd och för dig som redan har ett serveringstillstånd.

Program för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Pdf, 355.4 kB.

Uteservering och offentliga tillställningar

Ska du ha en offentlig tillställning behöver du anmäla detta till Polisen. Planerar du att ha en uteservering behöver du kontakta den som äger marken för att få tillstånd till markupplåtelse. Är det kommunen som äger marken är det hos Polisen som du söker tillstånd.

Sök tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats.

Läs mer om uteservering

Utredning och beslut om din ansökan

Så här handlägger vi din ansökan om serveringstillstånd

Du ansöker om serveringstillstånd genom e-tjänsten

Använd e-tjänsten nedan för att skicka in din ansökan:

Din ansökan handläggs av tillståndsenheten

När du skickat in din ansökan går en handläggare på tillståndsenheten igenom din ansökan och de handlingar du skickat med. Vid behov skickar de ut en begäran om kompletterande handlingar som de behöver för att ärendet ska bli fullständigt och kunna utredas.

Faktura för ansökningsavgiften skickas till dig i samband med att handläggningen påbörjas.

Detta händer under handläggningen:

 • Gemensamt möte med handläggare. Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd erbjuds du ett möte tillsammans med tillståndsenheten där ni tillsammans går igenom ditt ärende och du får möjlighet att ställa frågor.
 • Handläggaren skickar remisser. När alla nödvändiga handlingar kommit in skickar tillståndsenheten remisser till Räddningstjänsten, Skatteverket, Polisen, nämnden som ansvarar för miljöinspektion samt Kronofogden och ber dem komma med utlåtande på din ansökan. Remissinstanserna vill ha två till tre veckors svarstid. Remissvaret skickas sedan till dig och du har möjlighet att lämna synpunkter på det.
 • Du gör kunskapsprovet. Under tiden för utredningen gör du kunskapsprovet hos tillståndsenheten.
 • Besök på ditt serveringsställe. Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd besöker tillståndsenheten din verksamhet för att bedöma; överblickbarheten, standard på köksutrustning samt serveringsytor.
 • Tjänsteskrivelse, förslag till beslut. När tillståndsenheten har gått igenom din ansökan och alla handlingar i ärendet sammanställer de en tjänsteskrivelse (utredning) till Funktionsstödsnämnden med ett förslag på ett beslut i ärendet. Även du får del av tjänsteskrivelsen och kan därmed komma med eventuella synpunkter till tillståndsenheten innan ärendet tas upp i Funktionsstödsnämnden. Tjänsteskrivelsen ska vara klar senast torsdagen innan Funktionsstödsnämndens sammanträde. Innan dess ska handlingar i god tid ha kommit in till tillståndsenheten för att hinna granskas och eventuellt kommuniceras vidare med dig som söker.

  Gäller din ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap sammanställer tillståndsenheten utredningen i ett beslut som du som sökande får ta del av. Beslut om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap tas av handläggare på tillståndsenheten.

Hur lång tid tar handläggningen?

Tillståndsenheten har rätt till fyra månaders handläggningstid från det att din ansökan är fullständig, det vill säga att alla efterfrågade handlingar har inkommit. Ju snabbare du svarar desto fortare går handläggningen.

Det finns dock faktorer som tillståndsenheten inte styr över, exempelvis svarstiden hos remissinstanserna. Generellt kan du räkna med två till tre månaders handläggningstid för en komplett ansökan om serveringstillstånd.

Vem beslutar om serveringstillstånd och vad händer efter du fått ett beslut?

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten/slutet sällskap samt tillfälliga serveringstillstånd tas av politikerna i Funktionsstödsnämnden. Beslut om tillfällig servering till slutet sällskap fattas dock av handläggare på tillståndsenheten. Funktionsstödsnämnden sammanträder en gång i månaden (undantaget juli).

Om din ansökan blir beviljad skickar tillståndsenheten ut Funktionsstödsnämndens beslut så snart tillståndsenheten tagit emot det. Tillståndsenheten skickar också ut ett tillståndsbevis till dig.

Om din ansökan avslås eller begränsas skickar tillståndsenheten ut Funktionsstödsnämndens beslut så snart tillståndsenheten tagit emot det. Tillsammans med beslutet skickas även en besvärshänvisning där det står hur gör om du vill överklaga beslutet. Du kan överklaga först efter att beslut i ärendet är taget.

När du har serveringstillstånd

Tillsyn av serveringstillståndet

Kravet på lämplighet och skötsamhet kvarstår även efter det att du fått ditt serveringstillstånd. Tillståndsenheten följer därför upp din verksamhet på olika sätt:

 • Yttre tillsyn. Vid tillsynsbesöket kontrolleras bland annat serveringsansvarig, ålderskontroll, marknadsföring på serveringsstället, matutbud, ordning och nykterhet, utrymningstid och brandsäkerhet. Besöken kan göras tillsammans med personal från exempelvis Polisen.
 • Inre tillsyn. Din ekonomiska situation och vandel (levnadssätt) kontrolleras kontinuerligt genom uppgifter från exempelvis Skatteverket, Kronofogden eller Polisen. Tillståndsenheten kan också granska bokföringen.
 • Tips. Tillståndsenheten kan öppna ett tillsynsärende för att utreda de förhållanden som framkommer enligt tipset.

Vad händer när ett tillsynsärende öppnas?

Vid ett tillsynsärende utreder tillståndsenheten om du fortsatt uppfyller alkohollagens krav. Vid eventuella brister får du möjlighet att komma med synpunkter på dem. Tillståndsenhetens ambition är alltid att du frivilligt ska kunna rätta till bristerna.

Beroende på hur allvarlig tillståndsenheten bedömer att bristen är, så är det inte alltid möjligt med enbart frivillig rättelse. I de fall den slutliga utredningen visar att bristen är konstaterad kan det innebära att tillståndsenheten behöver vidta åtgärder genom att besluta om en erinran. Tillståndsenheten kan även till Funktionsstödsnämnden i särskilt allvarliga fall föreslå varning eller återkallelse av serveringstillståndet.

Detta händer vid konstaterade brister i din verksamhet:

 • 1. Du får en erinran: detta är första tillfället för dig att att rätta till de brister som finns.
 • 2. Du får en varning: innebär att allvarliga brister har framkommit, men inte så pass allvarliga att serveringstillståndet ska återkallas. Fortsätter bristerna efter varningen så kan kommunen besluta om återkallelse.
 • 3. Ditt tillstånd blir återkallat: ingen alkoholdryck får säljas och det kan bli svårare att för dig att få ett nytt serveringstillstånd. Återkallelse sker vid allvarlig eller upprepad misskötsamhet i din verksamhet.

Om tillsynsärendet leder till en åtgärd skickar tillståndsenheten ut beslutet tillsammans med information om hur du överklagar beslutet. En överklagan kan lämnas in först efter att beslut i ärendet är taget.

Anmäl förändring eller om du slutar sälja alkohol

Det är viktigt att du anmäler förändringar i din verksamhet eller bolag direkt. Det kan exempelvis vara ägarbyte, nya ledamöter i styrelsen, nya bolagsmän. Detsamma gäller om du vill sluta sälja alkohol.

Använd vår e-tjänst nedan för att förändringar i din verksamhet:

Övrigt

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sitt arbete med serveringstillstånd. Varje kommun beslutar själva om vilka avgifter som gäller. Tillståndsenhetens arbete med ansökan och tillsyn finansieras helt av avgifter.

Här är en sammanfattning av de avgifter som finns för serveringstillstånd.

Ansökningsavgift

 • Stadigvarande tillstånd: 12 200 kr
 • Stadigvarande utökning av serveringstillstånd t.ex. tid eller yta: 5 500 kr
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten: 5 500 kr
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap: 1 000 kr
 • Tillfällig utökning av serveringstillstånd t.ex. tid eller yta: 1 600 kr
 • Tillfälligt tillstånd för provsmakning avseende partihandlare eller tillverkare: 1 600 kr
 • Kunskapsprov: 600 kr per provtillfälle

Avgift vid prövning av nya ägare

 • Prövning av nya ägare i handels- och aktiebolag med serveringstillstånd: 5 500 kr.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften beräknas efter hur många liter alkohol du som tillståndshavare köpt in av varje alkoholslag: spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider). Hittills finns det ännu inte ett beslut för tillsynsavgifter för det femte alkoholslaget, alkoholdrycksliknande preparat.

Avgiften beräknas utifrån den rapporterade mängden året innan det år då avgiften tas ut. Detta innebär exempelvis att 2017 års tillsynsavgifter beräknas utifrån den restaurangrapport som du lämnat in baserad på inköpen under 2016.

Tabellerna för avgifterna i de olika alkoholslagen börjar med intervallet 0 och uppåt. Detta innebär att en tillståndshavare som har serveringstillstånd för ett visst alkoholslag men som inte köpt in någon alkohol av det slaget ändå får betala 2 500 kr i tillsynsavgift för det alkoholslaget.

För dig med stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap, i klubbar och föreningar, samt stadigvarande serveringstillstånd för personalmatsalar och restauranger i kommunens äldreboenden dit allmänheten är välkommen, är tillsynsavgiften en fast avgift på 1500 kr.

För den som söker tillfälliga serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften i ansökningsavgiften.

Läs mer om avgifter vid serveringstillstånd Pdf, 270.2 kB.

Hur betalar du?

Ansöknings- och tillsynsavgiften är inte momsbelagd och betalas via faktura. Fakturan på ansökningsavgiften skickas till dig efter att ansökan kommit in. Du betalar avgift oavsett vilket beslut som fattas.

Fakturan för tillsynsavgiften skickas i normalfallet ut under sommarmånaderna.

Övrig information om fakturering

För att fakturan ska hamna rätt är det viktigt att ange en fakturaadress i ansökan. I annat fall skickas fakturan till bolagsadressen.

Jönköpings kommun skickar fakturor via post eller E-faktura.

Alkoholpolitiska riktlinjer för Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har i skriften ”Program för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen” samlat information för dig som vill veta mer om serveringstillstånd och lämplighetsprövningen. Programmet innehåller information både för dig som vill söka serveringstillstånd och för dig som redan har ett serveringstillstånd.

I denna skrift finns också Jönköpings kommuns alkoholpolitiska riktlinjer. Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska ha riktlinjer och kan på så sätt utveckla sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna fastställer vilka lokala beaktanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

Här finns ett utdrag ur riktlinjerna som berör en del av det som är specifikt för Jönköpings kommun. Längre ner hittar du dokumentet med de alkoholpolitiska riktlinjerna i sin helhet.

Matkrav

Jönköpings kommun har inga uppställda krav på ett visst antal förrätter, varmrätter och efterrätter för att anses uppfylla matkravet. Kommunen gör vid ansökan en helhetsbedömning utifrån matkravet. Vad kommunen tittar på för att bedöma om matkravet uppfylls är kökets kapacitet och standarden på köksutrustningen, andelen förädling av råvaror, andelen prefabricerad mat, hur pass varierat matutbudet är, om köket används och möjliggör den förädling som menyn kräver.

Alkoholpolitiska olägenheter

I Jönköpings kommun tillmäts Polisens yttrande om ordningsläget i området och yttrandet från den nämnd som ansvarar för miljöinspektion med bedömning av risken för att störningar uppkommer för närboende stor vikt i tillståndsprövningen. En individuell prövning av risken för alkoholpolitiska olägenheter görs med hänsyn till dessa yttranden. Ett eventuellt avslag ska alltid motiveras och det ska redogöras för vilka olägenheter det är fråga om och vad som ligger till grund för att olägenheterna befaras uppstå. Kommunen ges enligt förarbetena till alkohollagen möjlighet att ta hänsyn till särskilt känsliga och skyddsvärda områden. Områden som i Jönköpings kommun kan anses vara särskilt känsliga och skyddsvärda är bland andra områden där det vistas mycket barn och ungdomar.

Serveringstider

I Jönköpings kommun ges möjlighet att, efter särskild prövning, medge utökade serveringstider till 03.00. Utökningen ska ansökas om och yttranden inhämtas av kommunen från Polisen och från den nämnd som ansvarar för miljöinspektion. För att bli beviljad serveringstider till 03.00 ställs som krav att det är i samband med offentlig tillställning. Ansökan om offentlig tillställning görs hos Polisen som också kan ställa krav på ordningsvakter. Det ska poängteras att det faktiskt ska hållas en offentlig tillställning för att kunna använda sig av serveringstider till 03.00, det vill säga inte enbart att sökande har blivit beviljat tillstånd från Polisen.

Vad gäller serveringstider fram till 02.00 krävs inget tillstånd för offentlig tillställning, dock lägger kommunen även vid dessa ansökningar stor vikt vid yttranden från Polisen och den nämnd som ansvarar för miljöinspektion.

Vad gäller uteservering finns ingen normaltid stadgad i alkohollagen. Kommunen behöver därför beroende på var uteserveringen är belägen göra en bedömning av om serveringstiderna på uteserveringen kan följa de ordinarie serveringstiderna för serveringsstället. Även vad gäller serveringstider för uteserveringar tillmäts stor betydelse till yttranden från Polisen och den nämnd som ansvarar för miljöinspektion. I Jönköpings kommun kan för serveringstid efter normaltiden, 01.00, bestämmas en prövotid på upp till tolv månader om risk för närboendestörningar föreligger.

Program för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Pdf, 355.4 kB.

KONTAKT

Tillståndsenheten

E-post: tillstand@jonkoping.se

Erica Kvarneving, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 28 76

Nomie Artmark, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 59 37

Sandra Fagerberg, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 34 86

Felicia Lundgren, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 79 87

Rebecka Åsberg, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 59 54

Ida Jerdmyr, enhetschef
Telefon 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: