Slottsparken, Huskvarna

Vy mot Slottsvillan i Slottsparken, Huskvarna.

Här finns information om Slottsparken som är belägen framför Slottsvillan i Huskvarna, intill Husqvarna AB.

Slottsvillan, som har privata ägare, uppfördes mellan åren 1893 och 1896 som bostad åt brukspatron Wilhelm Tham.

Parken

Slottsparken utgör en viktig del av den anläggning som uppfördes som brukspatronbostad till direktören på Husqvarnaverken. Den ursprungliga herrgårdsbyggnaden och parkmiljöerna uppfördes under 1700-talet.

I bevarat kartmaterial kan man se att parken formgavs med ett organiskt formspråk och ett vindlande gångsystem. Tidigare innehöll parken även en fruktodling.

I Slottsvillans park står två bokar som fridlystes som naturminne 1959. Träden är märkta med en oval skylt med texten "Naturminne, fridlyst enligt lag". Fridlysningen gjordes på initiativ av trädgårdsmästare Martin Forssell på Husqvarna AB. På bokarna finns några ovanliga svampar, bl.a. skillerticka. I Sverige har bara gjorts ett 20-tal fynd. Skillertickan är chokladbrun på ovansidan, har en orange kant och är vitgul på undersidan. Här växer också den ovanliga skumtickan som har en hatt som är luddig på ovansidan och beige på ovan- och undersidan.

I sluttningen bakom Slottsvillan står ett bestånd om ca 50 bokar som tillsammans med ett markområde däromkring fridlystes som naturminne 1967. Träden är över 100 år gamla och har förmodligen planterats i samband med anläggningen av parken i slutet av 1800-talet. Genom fridlysningen har träden ett bra skydd och kan bevaras åt eftervärlden. Det är förbjudet att avverka träden eller göra åverkan så de skadas på något sätt.

Slottsvillan

Slottsvillan ritades av Fredrik Sundbärg, stadsarkitekt i Jönköping. Byggnaden är två respektive tre våningar hög och asymmetriskt utformad med utskjutande fyrkantiga och runda torn samt mönstermurade skorstenar. Villan och parken är delvis utformade efter engelska förebilder. Numera är fastigheten i privat ägo bortsett från nedre delen av parken som ägs av Jönköpings kommun.

Slottsvillan uppfördes mellan åren 1893 och 1896 som bostad åt brukspatron Wilhelm Tham. I samband med detta revs den äldre herrgården som tidigare fungerat som brukspatronens bostad. Den låg i Bruksgatans förlängning åt öster, där det nu finns en tennisbana. Trädgårdsmästarebostaden i nordvästra hörnet av parken är från 1890-talet.

Slottsparken utvecklas - klart våren/sommaren 2022

Parken är allmän plats men används i nuvarande skick inte särskilt mycket. Det finns inga sittplatser i parken och är idag dold bakom en hög häck. Vissa har misstagit parken för privat mark och vågar därför inte nyttja den vackra ytan.

För att göra parken mer tillgänglig och tilltalande kommer Jönköpings kommun utveckla och göra om parken under 2021-2022.

Utvecklingsförslaget har diskuterats fram i medborgardialog med föreningsaktiva, intresseföreningen Huskvarna Javisst och boende i området. Kommunen har försökt beakta alla önskemål och införliva dem i utformningen, med hänsyn till platsens ekologiska och rumsliga förutsättningar.

Utvecklingen bygger på parkens äldre stil med ett organiskt gångsystem i en oregelbunden struktur. Fler träd och buskar planteras i parkens utkanter för en lummig grönska. Den inre delen får blomsterplanteringar och sittplatser samtidigt som sikten mot Slottsvillan behålls. En ny entré från Stampaplan ger parken en offentlig ingång som öppnar upp mot gatan. Häcken behålls som inramning och bullerskydd.

Parken får sittplatser i form av gruppvis placerade Husqvarna-soffor, runda bord och vridbara fåtöljer. En permanent scen med trappor och ramp får inramning av parkens befintliga träd och Brunnspaviljongen. Ett konstverk av Jill och Roland Englund placeras på ett fundament i den runda planteringen.

Tidplan:

Markarbeten startade i slutet av maj 2021 och pågick under sommaren. Under hösten 2021 och våren 2022 färdigställs planteringarna.

Skiss över hur Slottsparken kommer utvecklas under 2021.

Skiss över hur parken kommer att utvecklas under 2021.

Senast granskad/publicerad: