search
Sök
menu
Meny
Sök

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Miljö- och hälsoskyddskontoret, eller miljö- och hälsoskydds-    förvaltningen är i första hand en lokal tillsynsmyndighet med uppdrag att övervaka efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen, miljöbalken, strålskyddslagen med flera lagar.

Miljö- och hälsoskyddskontoret, tidigare miljökontoret, har hand om tillsynen av ett flertal lagar.  Vi har också en viss rådgivande funktion till företag, privatpersoner och kommunala förvaltningar.

Tf. Miljö- och hälsoskyddsdirektör Anders Hansson

Verksamhet

Miljö- och hälsoskyddskontorets verksamhet ska aktivt bidra till att Jönköpings kommun utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt och till att förutsättningarna för en god miljö och en god livskvalitet hela tiden sätts i förgrunden. Vi ingår i Miljösamverkan Jönköpings län där vi samverkar med andra miljöförvaltningar, Region Jönköping och länsstyrelsen i Jönköpings län.

Miljö- och hälsoskyddskontoret uppdrag är

  • att som lokal tillsynsmyndighet övervaka efterlevnaden av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen med flera lagstiftningar.
  • att i frågor som gäller sjöar och vattendrag samt förorenad mark vara en stödjande och rådgivande resurs till kommunledningen och dess olika förvaltningar
  • att operativt ansvara för kalkningsverksamhet och luftkvalitetsmätningar.

Politisk styrning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Öppettider

Kontaktcenter i Juneporten är öppet kl. 08–17 måndag-fredag.

Adress

Besöksadress: Kontaktcenter Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Postadress: Miljö- och hälsoskyddskontoret , 551 89 Jönköping.
Vattensamordnare, Klimat- och miljösamordnare och Kemikaliestrateg har kontor i Hoven, övrig förvaltning finns på Trädgårdgatan 5 Jönköping.

Ansvarsområden

Genom att följa länkarna nedan finner du flera av våra ansvarsområden samt de taxor som används.

Anmäl klagomål boendemiljön, e-blankett

Anmäl en matförgiftning, e-tjänst

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, e-blankett

Avfall i verksamheter och nedskräpning

Bullerklagomål

Djur

Jönköpings luftkvalitet

Klagomål livsmedelsverksamhet, e-blankett

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljödiplomering

Miljöpris

Miljöfika

Radon, om radon och radonmätning

Sportfiskekortet Munksjön-Rocksjön

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Bekämpningsmedel, cisterner, oljeavskiljare, markföroreningar.

Tillsyn av offentliga lokaler. Tatuering, solarium.

Vatten och avlopp, enskilda avlopp, enskilda brunnar

Vattenskyddsområde

Vatten och våtmarker

Värmepumpar, om att installera värmepump, e-blankett

pdf: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, 2022 Pdf, 493.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 493.2 kB)

pdf: Taxa enligt strålskyddslagen för solarier och radon, 2022 Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 203.6 kB)

pdf: Taxa för tillsyn om sprängämnesprekursorer, 2022 Pdf, 38.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 38.8 kB)