Ekonomi och budget

Här på sidorna hittar du ekonomisk information om Jönköpings kommun.

Jönköpings kommun organisation omfattar en förvaltningsorganisation med åtta förvaltningar och en bolagskoncern med moderbolaget Rådhus AB och 10 aktiva dotterbolag samt ett antal dotterdotterbolag. Av dotterbolagen är 8 helägda och 2 delägda.

Kommunkoncernen omsatte år 2020 cirka 12,7 mdkr. Balansomslutningen per 2020-12-31 var 22,7 mdkr (inklusive skatt och statsbidrag).

Kommunkoncernen har cirka 12 200 tillsvidareanställda årsarbetare.

Kommunala bolag

Senast granskad/publicerad: