Medborgarundersökning

Illustration av cirkel i tre olika stora delar.

Här finns information om den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen bland Sveriges kommuner.

Undersökningen har genomförts i Jönköpings kommun sedan 2008, och numera deltar vi vartannat år.

Syftet med medborgarundersökningen är att få en bild av hur kommuninvånarna ser på sin kommun som en plats att bo och leva på. 2021 gjordes enkäten om, varför resultaten inte kan jämföras med tidigare år.

Efter genomförd undersökning 2021 medföljde ingen rapport från SCB likt tidigare år. Därför redogörs delar av resultatet nedan rent övergripande, vad som sticker ut positivt och vad som sticker ut negativt.

Resultat av medborgarundersökningen 2021

Bakgrund

Under hösten 2021 genomförde SCB en medborgarundersökning i samarbete med Jönköpings kommun. Undersökningen bestod av en enkät som skickades ut till 1600 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 18 år och uppåt. 591 kommuninvånare besvarade enkäten som innehöll 128 frågor.

Totalt deltog 161 av Sveriges kommuner. SCB gjorde även mindre urval inom de kommuner som valt att inte delta, i syfte att ta fram jämförande resultat för hela riket.

Resultat 2021

I majoriteten av enkätens frågor ligger Jönköpings kommuns resultat över riksgenomsnittet.

Rent övergripande visar resultatet att kommuninvånarna tycker att Jönköpings kommun är en mycket bra kommun att leva och bo i och att det finns goda möjligheter till arbete, samt att studera eftergymnasialt. En stor andel av de tillfrågade skulle även kunna rekommendera andra att flytta hit. Trygghet i den offentliga miljön får överlag också bra betyg, men i några av frågorna som rör trygghet i samhället ligger resultaten på en lägre nivå för kvinnor än för män.

Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?

Diagram med 97 procent positiva röster och 3 procent negativa. 

Riksgenomsnittet i frågan låg på 92% positiva och 8% negativa.

 

Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?

Cirkeldiagram. 

Riksgenomsnittet i frågan låg på 62% positiva och 38% negativa.

 

Hur tycker du att kommunen sköter sina olika verksamheter?

Cirkeldiagram. 

Riksgenomsnittet i frågan låg på 81% positiva och 19% negativa.

Över rikssnittet

Det finns ett par områden och specifika frågor där Jönköpings kommun ligger signifikant högre än riket. De frågor som rör skola och omsorg får bra betyg men det är främst gymnasieskolan som sticker ut med ett resultat klart över riksgenomsnittet.

I samtliga frågor som rör klimat och miljö är resultatet signifikant högre än rikssnittet. Där finns frågor som rör möjligheten att kunna återvinna sitt avfall, men också kommunens arbete för att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Andra områden som får högt betyg är kultur och mötesplatser, där kommuninvånarna är extra nöjda med utbudet av caféer, restauranger, parker och lekplatser. Men det lokala kultur- och nöjeslivet samt kommunens arbete för att främja det, sticker också ut.

Under rikssnittet

När det gäller frågor som rör kommuninvånarnas möjligheter att påverka de kommunala verksamheterna och besluten ligger resultaten överlag på lägre nivåer, både för Jönköpings kommun och i riket som helhet. I fråga om kommuninvånarnas möjligheter att påverka innehållet i politiska beslut ligger vi dessutom lägre än rikssnittet.

Vi har även ett något lägre resultat än genomsnittet i fråga om kommunen informerar tillräckligt vid större förändringar

Den enda fråga där Jönköpings kommun tydligt ligger under riksgenomsnittet är: Vad tycker du om möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna transportera sig med bil? Även om en majoritet av kommuninvånarna inte är missnöjda i frågan, har vi ett av de lägsta resultaten bland alla kommuner som deltagit i undersökningen.

Tidigare rapporter

I januari 2015 gjorde kommunen en sammanställning och utvärdering av samtliga medborgarundersökningar 2008 till 2014 med fokus på utvecklingen över åren och i jämförelse med andra kommuner. Den rapporten, samt äldre rapporter av medborgarundersökningen finns att ta del av hos utredningsenheten.

Senast granskad/publicerad: