Välfärdsindikatorer

Som ett led i hållbarhetsarbetet i Jönköpings kommun har 24 indikatorer tagits fram som mått på välfärden i kommunens stads- och kommundelar.

Sammanställningen av de senaste välfärdsindikatorerna antogs av kommunfullmäktige i juni 2022. De indikatorer som används behandlar bland annat bebyggelse- och befolkningssammansättning, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster, hälsa, demokrati samt trygghet. Dessa har valts för att ge en så bred bild som möjligt av förhållandena i kommunens olika delar.

Nya indikatorer i den senaste rapporten är medellivslängd, kvot mellan inflyttare och utflyttare, unga som varken arbetar eller studerar, personer med hög respektive låg ekonomisk standard, hemmaboende barn i familjer med låg inkomststandard, skolfrånvaro samt simkunnighet.

I sammanställningen redovisas kartor, diagram, text och tabeller. Tabellerna visar vanligtvis de delområden som har högst samt lägst värde för respektive välfärdsindikator. Som bilaga redo­visas sedan komplett statistik för samtliga del­områden. Uppgifterna i den senaste rapporten avser i huvudsak 2019–2021, vilket är de senaste uppgifter­na som funnits tillgängliga vid framtagandet.

Nedan hittar du också tidigare rapporter från 2001, 2009 och 2018.

Senast granskad/publicerad: