Förvaltningar

Jönköpings kommuns åtta förvaltningar med drygt 11000 årsanställda genomför de beslut som fattas politiskt. 

Förvaltningarna har hand om den dagliga verksamheten inom kommunens alla ansvarsområden. 

Kultur- och fritidsförvaltningen

Fritidsanläggningar, fritidsverksamhet, föreningsstöd, barn och ungdoms verksamhet, fritidsgårdar med mera. Driver sex tempererade badanläggningar.

Allmän kulturell verksamhet, bibliotek, stöd till kulturföreningar, kulturmiljövård, offentlig utsmyckning med mera. Driver Tändsticksmuseet och Fågelmuseet.

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Miljöskyddsfrågor som till exempel tillsyn av industrier, föroreningar i mark, luft och vatten. Livsmedelstillsyn och hälsoskyddsfrågor som bostadsklagomål, radon och enskilda avlopp.

Räddningstjänsten

Brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor och krisberedskap.

Socialförvaltningen

Äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård och funktionshinderomsorg.

Stadsbyggnadskontoret

Byggande, fastighetsbildning, trafik- och utvecklingsprojekt, kartor och mätning med mera.

Stadskontoret

Kommunstyrelsens förvaltning, service för den politiska organisationen, strategi, lednings och utvecklingsresurs för kommunen, informationssystem, informationssteknik, övergripande personalfrågor m.m.

Tekniska kontoret

Fast egendom, fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar, VA-anläggningar, färjetrafik och hamnar, med mera.

Utbildningsförvaltningen

Skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, UPPTECH samt arbetsmarknadsfrågor.

Förvaltningschefsgruppen

Namn

Förvaltning

Johan Fritz

Stadsdirektör

Stadskontoret

Mazar Alijevski

Förvaltningschef

Kultur- och fritidsförvaltningen

Thomas Bergholm

Förvaltningschef

Tekniska kontoret

Christina Stenberg

Förvaltningschef

Stadsbyggnadskontoret

Kent Lundwall

Ekonomichef

Stadskontoret

Stefan Österström

Förvaltningschef

Socialförvaltningen

Annica Snäll

Kommunikationschef

Stadskontoret

Göran Isberg

Förvaltningschef

Utbildningsförvaltningen

Marita Schwartz

HR-chef

Stadskontoret

Samuel Nyström

Förvaltningschef och räddningschef

Räddningstjänsten

Niclas Purfürst

Miljö- och hälsoskyddsdirektör

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Marie Gustafsson

Chefssekreterare