Kommunalråd och deras ansvarsområden

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunalråden och information om deras ansvarsområden. Jönköpings kommun har fem kommunalråd.

Mona Forsberg, kommunalråd

Mona Forsberg (S)

Telefon arbete: 036-10 55 69
Telefon mobil: 072-573 32 69

E-post: mona.forsberg@jonkoping.se

Pressbild Mona Forsberg

Kommunalrådens ansvarsområden

Kommunalrådens arbete är fördelat på tre ansvarsområden. Majoritetens kommunalråd leder arbetet i respektive ansvarsområde.

I ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen finns förslag till beslut från majoritetskommunalrådet och från oppositionens kommunalråd.

Ansvarsområde 1, Ledningsfrågor

Ledningsutskott, personalutskott, upphandlingsutskott

  • Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) är majoritetsråd, med undantag av bolags- och ägarfrågor som bereds av Andreas Persson.
  • Oppositionskommunalråd är Andreas Sturesson (KD) även bolagsfrågor

Frågor avseende övergripande planering, samordning och ledning, ekonomi och finans, EU-frågor och övriga frågor med internationell inriktning, näringsliv, integrationsfrågor, personal, jämställdhet, högskola, regional utveckling och övergripande infrastruktur, landsbygdsfrågor, kommunal demokrati, information, digitalisering, trygghet och säkerhet, katastrofledning, arkiv, upphandling. Bolags- och ägarfrågor, vilka bereds av kommunalrådet på ansvarsområde 2.

Ansvarsområde 2, Välfärdsfrågor

Välfärdsutskott

  • Kommunalrådet Andreas Persson (S) är majoritetskommunalråd, med undantag av kultur- och fritidsfrågor som av majoriteten bereds av kommunalrådet på ansvarsområde 3.
  • Oppositionskommunalråd är Andreas Sturesson (KD), med undantag av kultur- och fritidsfrågor som av oppositionen bereds av kommunalrådet på ansvarsområde 3

Utbildningsfrågor (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, kulturskola, vuxenutbildning), Socialtjänsten (äldreomsorg, hemsjukvård, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg) och övriga frågor inom området. Arbetsmarknadsfrågor, folkhälsofrågor samt frågor som rör barnkonventionen, kultur- och fritidsfrågor.

Ansvarsområde 3, Samhällsbyggnadsfrågor

Samhällsbyggnadsutskott

  • Kommunalrådet Mona Forsberg (S) är majoritetskommunalråd (samt kultur- och fritidsfrågor).
  • Oppositionskommunalråd är Peter Jutterström (M).

Frågor avseende fysisk planering, stadsbyggnadsvisionen, kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, miljömålsarbete, räddningstjänst, VA, avfall, gata/park, fastigheter, mark- och exploateringsfrågor samt övrigt inom det tekniska området och samhällsbyggnadsområdet. Energirådgivning och konsumentfrågor.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, stadskontoret
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00