Kommunalråd, oppositionsråd och deras ansvarsområden

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunalråden, oppositionsråden och information om deras ansvarsområden. Jönköpings kommun har tre kommunalråd och två oppositionsråd.

Kommunalråd

Mona Forsberg, kommunalråd

Mona Forsberg (S)

Telefon arbete: 036-10 55 69
Telefon mobil: 072-573 32 69

E-post: mona.forsberg@jonkoping.se

Pressbild Mona Forsberg

Oppositionsråd

Joakim Dahlström (M)

Telefon: 0724-490942
E-post: joakim.dahlstrom@jonkoping.se

Pressbild Joakim Dahlström (publiceras inom kort)

Kommunalrådens ansvarsområden

Kommunalrådens arbete är fördelat på tre ansvarsområden. Majoritetens kommunalråd leder arbetet i respektive ansvarsområde.

I ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen finns förslag till beslut från kommunal- och oppositionsråden.

Ansvarsområde 1, Ledningsfrågor

Ledningsutskott, personalutskott, upphandlingsutskott

  • Ann-Marie Nilsson (C) är kommunalråd med ansvar för ledningsfrågor med undantag av bolags- och ägarfrågor som bereds av Andreas Persson (S).
  • Oppositionsråd är Joakim Dahlström (M) som även bereder bolagsfrågor.

Frågor avseende övergripande planering, samordning och ledning, ekonomi och finans, EU-frågor och övriga frågor med internationell inriktning, näringsliv, integrationsfrågor, personal, jämställdhet, högskola, regional utveckling och övergripande infrastruktur, landsbygdsfrågor, kommunal demokrati, information, digitalisering, trygghet och säkerhet, krisberedskap, arkiv, upphandling.

Ansvarsområde 2, Välfärdsfrågor

Välfärdsutskott

  • Andreas Persson (S) är kommunalråd
  • Andreas Sturesson (KD) är oppositionsråd 

Utbildningsfrågor (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, kulturskola, vuxenutbildning), Socialtjänsten (äldreomsorg, hemsjukvård, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg) och övriga frågor inom området. Arbetsmarknadsfrågor, folkhälsofrågor samt frågor som rör barnkonventionen.

Ansvarsområde 3, Samhällsbyggnadsfrågor

Samhällsbyggnadsutskott

  • Mona Forsberg (S) är kommunalråd
  • Joakim Dahlström (M) är oppositionsråd

Frågor avseende fysisk planering, stadsbyggnadsvisionen, kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, miljömålsarbete, räddningstjänst, VA, avfall, gata/park, fastigheter, mark- och exploateringsfrågor samt övrigt inom det tekniska området och samhällsbyggnadsområdet. Energirådgivning och konsumentfrågor samt kultur- och fritidsfrågor.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, stadskontoret
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00