Kommunrevisionen

Här kan du få veta mer om den kommunala revisionen arbete. Kommunrevisionens uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs och pröva ansvarstagandet.

Varje kommun ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Revisorerna granskar verksamheten i styrelse, nämnder och beredningar och rapporterar sedan resultatet av granskningarna till de som granskas och till fullmäktige. Efter varje verksamhetsår bedömer revisorerna nämndernas ansvarstagande och avlämnar en revisionsberättelse med uttalande i ansvarsfrågan. För de kommunala bolagen utses lekmannarevisorer och för stiftelser revisorer ur gruppen kommunens revisorer. Detta i syfte att ge förutsättningar för en samordnad revision med helhetssyn.

Avsikten med den samordnade revisionen är att stora delar av den kommunala verksamheten ska kunna granskas och prövas med helhetssyn, samlade bedömningar och med ett fritt informationsutbyte. Inom den samordnade revisionen granskar kommunens revisorer kommunen som ägare, medan lekmannarevisorerna/revisorerna granskar bolagen/stiftelserna.

För att beakta helhetssyn i hela den kommunala verksamheten har revisorerna även samverkan och informationsutbyte med revisorer i kommunalförbund, finansiella samordningsförbund och andra kommunala bolag.

Granskningsrapporter från kommunrevisionen

Sammanträdesdagar

Kommunrevisionen sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.00 en gång per månad på PWC:s kontor.

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 och 22 november
 • 12 december

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kommunrevisionen
Stadskontoret
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00