Äldrenämnden

Gruppbild på män och kvinnor framför en grå vägg.

Äldrenämnden har bland annat det övergripande ansvaret för kommunens äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Äldrenämnden har det övergripande ansvaret för kommunens äldreomsorg och allmänt förebyggande och uppsökande verksamhet som hör till äldreomsorgen. Nämnden ansvarar även för kommunens hälso- och sjukvård.

Nämnden ska också medverka i samhällsplaneringen utifrån ett äldreperspektiv.

Äldrenämnden ansvarar för övergripande policyfrågor, budgetäskanden, budgetfördelning, myndighetsutövning, personalfrågor samt utfärdande av rekommendationer och riktlinjer inom nämndens ansvarsområde.

Äldrenämnden är personalmyndighet för all personal inom äldreomsorgsfunktionen.

Äldrenämndens kallelser och protokoll

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Äldrenämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Sammanträdeskalender, möteskalender

KONTAKT

Äldrenämnden
Administrativa enheten,
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00