Funktionsstödsnämnden (tidigare socialnämnden)

Funktionsstödsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens funktions­hinder­omsorg. Nämnden bytte namn från socialnämnden till funktionsstödsnämnden den 1 januari 2023.

Inom sitt ansvarsområde ansvarar nämnden för allmänt förebyggande och uppsökande verksamhet, liksom medverkan i samhällsplaneringen.

Funktionsstödsnämnden ansvarar för övergripande policyfrågor, budgetäskanden, budgetfördelning, personalfrågor samt utfärdar rekommendationer och riktlinjer inom nämndens ansvarsområde.

Funktionsstödsnämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen, tillsyn över folköl- och tobaksförsäljning samt kontroll av försäljning av viss receptfria läkemedel.

Funktionsstödsnämnden är personalmyndighet för all personal inom funktionshinderomsorgen samt för förvaltningens stabspersonal.

Ledamöter och ersättare i funktionsstödsnämnden Länk till annan webbplats.

Kallelser och protokoll

Sammanträdesdagar

Funktionsstödsnämnden sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.00 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.

 • 17 och 26 januari
 • 14 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 6 och 14 november
 • 12 december

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Funktionsstödsnämnden
Administrativa enheten,
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00