Individ- och familje­omsorgs­nämnden

Individ- och familje­omsorgs­nämnden har bland annat det övergripande ansvaret för kommunens individ- och familjeomsorg.

Det innebär att familjer och enskilda får råd, stöd, behandling, försörjningsstöd och annat bistånd enligt bland annat socialtjänstlagen. Kommunen ansvarar även för behandling av personer med missbruksproblem. För att säkra god hälsa och livsvillkor för barn- och unga svarar nämnden för myndighetsutövning med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Kommunens invandrar- och flyktingverksamhet samt mottagande, omsorg och boende för ensamkommande barn ligger inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ansvarar även för kommunens tolk- och översättarservice.

Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen utifrån ett individ- och familjeomsorgsperspektiv.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för övergripande policyfrågor, budgetäskanden, budgetfördelning, personalfrågor samt utfärdande av rekommendationer och riktlinjer inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden är personalmyndighet för all personal inom individ- och familjeomsorgsfunktionen.

Tre utskott

Inom individ- och familjeomsorgen fattas en stor mängd beslut om bistånd och annat för enskilda medborgare. Men vissa beslut måste enligt lagstiftning beslutas på politisk nivå av förtroendevalda. Därför har individ- och familjeomsorgsnämnden tre utskott, som hanterar vissa myndighetsbeslut för enskilda personer. Utskotten ansvarar för olika geografiska områden i kommunen. Var man bor avgör alltså vilket utskott som ska behandla ärendet.

 • Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott söder
 • Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott öster
 • Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott väster

Kallelser och protokoll

Sammanträdesdagar

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanträder i regel på måndagar klockan 13.00 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.

2024

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 18 mars
 • 15 april
 • 13 maj
 • 10 juni
 • 19 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

IFO-nämnd utskott öster

IFO-nämnd utskott öster sammanträder i regel på onsdagar klockan 13.00 en gång per månad i Rumlaborgssalen, Stadshuset Huskvarna.

2023

 • 19 december

2024

 • 24 januari
 • 14 februari
 • 5 och 26 mars
 • 17 april
 • 8 och 29 maj
 • 18 juni
 • 21 augusti
 • 11 september
 • 2 och 23 oktober
 • 13 november
 • 4 december

IFO-nämnd utskott väster

IFO-nämnd utskott öster sammanträder i regel på onsdagar klockan 14.00 en gång per månad, vissa månader två gånger i Korpralen, Kaserngatan 10.

2024

 • 10 och 31 januari
 • 21 februari
 • 13 mars
 • 3 och 24 april
 • 15 maj
 • 5 juni
 • 7 och 28 augusti
 • 18 september
 • 9 och 30 oktober
 • 20 november
 • 11 december

IFO-nämnd utskott söder

IFO-nämnd utskott öster sammanträder i regel på onsdagar klockan 14.00 en gång per månad i Rumlaborgssalen, Stadshuset Huskvarna.

2023

 • 14 december

2024

 • 17 januari
 • 7 och 28 februari
 • 20 mars
 • 10 och 30 april
 • 22 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 4 och 25 september
 • 16 oktober
 • 6 och 27 november
 • 18 december

KONTAKT

E-post: social@jonkoping.se

Telefon: 036-10 50 00

Adress: Individ- och familjeomsorgsnämnden, Administrativa enheten, 551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: