search
Sök
menu
Meny
Sök

Individ- och familje­omsorgs­nämnden

Gruppbild på män och kvinnor framför ett blågrått draperi.

Individ- och familje­omsorgs­nämnden har bland annat det övergripande ansvaret för kommunens individ- och familjeomsorg.

Det innebär att familjer och enskilda får råd, stöd, behandling, försörjningsstöd och annat bistånd enligt bland annat socialtjänstlagen. Kommunen ansvarar även för behandling av personer med missbruksproblem. För att säkra god hälsa och livsvillkor för barn- och unga svarar nämnden för myndighetsutövning med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Kommunens invandrar- och flyktingverksamhet samt mottagande, omsorg och boende för ensamkommande barn ligger inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ansvarar även för kommunens tolk- och översättarservice.

Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen utifrån ett individ- och familjeomsorgsperspektiv.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för övergripande policyfrågor, budgetäskanden, budgetfördelning, personalfrågor samt utfärdande av rekommendationer och riktlinjer inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden är personalmyndighet för all personal inom individ- och familjeomsorgsfunktionen.

Tre utskott

Inom individ- och familjeomsorgen fattas en stor mängd beslut om bistånd och annat för enskilda medborgare. Men vissa beslut måste enligt lagstiftning beslutas på politisk nivå av förtroendevalda. Därför har individ- och familjeomsorgsnämnden tre utskott, som hanterar vissa myndighetsbeslut för enskilda personer. Utskotten ansvarar för olika geografiska områden i kommunen. Var man bor avgör alltså vilket utskott som ska behandla ärendet.

  • Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott söder
  • Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott öster
  • Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott väster

Kallelser, protokoll från individ- och familjeomsorgsnämden

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Sammanträdeskalender, möteskalender

pdf: Reglemente individ- och familje­omsorgs­nämnden Pdf, 128.2 kB. (Pdf, 128.2 kB)

pdf: Verksamhetsberättelse 2019 Pdf, 818 kB. (Pdf, 818 kB)

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Administrativa enheten,
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00