search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontroll-instrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet.

Varje kommun ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Revisorerna granskar verksamheten i styrelse, nämnder och beredningar och rapporterar sedan resultatet av granskningarna till de som granskas och till fullmäktige. Efter varje verksamhetsår bedömer revisorerna nämndernas ansvarstagande och avlämnar en revisionsberättelse med uttalande i ansvarsfrågan. För de kommunala bolagen utses lekmannarevisorer och för stiftelser revisorer ur gruppen kommunens revisorer. Detta i syfte att ge förutsättningar för en samordnad revision med helhetssyn.

Avsikten med den samordnade revisionen är att stora delar av den kommunala verksamheten ska kunna granskas och prövas med helhetssyn, samlade bedömningar och med ett fritt informationsutbyte. Inom den samordnade revisionen granskar kommunens revisorer kommunen som ägare, medan lekmannarevisorerna/revisorerna granskar bolagen/stiftelserna.

För att beakta helhetssyn i hela den kommunala verksamheten har revisorerna även samverkan och informationsutbyte med revisorer i kommunalförbund, finansiella samordningsförbund och andra kommunala bolag.

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Sammanträdeskalender, möteskalender

pdf: Reglemente kommunrevisionen Pdf, 248 kB. (Pdf, 248 kB)

Kommunallag (2017:725) Kapitel 12, Revision Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Kommunrevisionen
Stadskontoret
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00