search
Sök
menu
Meny

Socialnämnden

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg.

Inom dessa områden även allmänt förebyggande och uppsökande verksamhet, liksom medverkan i samhällsplaneringen. Vidare har nämnden ansvar för ledningen av kommunens hälso- och sjukvård inom dessa ansvarsområden.

Socialnämnden ansvarar, inom sitt ansvarsområde, för övergripande policyfrågor, budgetäskanden, budgetfördelning, personalfrågor samt utfärdar rekommendationer och riktlinjer för områdesnämndernas verksamhet.

Socialnämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen, tillsyn över folköl- och tobaksförsäljning samt kontroll av försäljning av viss receptfria läkemedel.

Socialnämnden är personalmyndighet för all personal inom sitt ansvarsområde samt för central stabspersonal.

Kontakt

Socialnämnden
Socialnämnden, nämndskansliet,
551 89 Jönköping

Tfn 036- 10 50 00