Utskott under kommunstyrelsen

Här finns information om utskotten, en mindre del av en beslutande församling vars uppgift är att till exempel förbereda beslut.

Lednings­utskottet tillhör ansvarsområde 1

Ämnesområdet är frågor rörande ledning, samordning och övergripande planering. Ledningsutskottet har även viss beslutanderätt i näringslivs-, integrations- och informationsfrågor.

Ledningsutskottet består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsens lednings­utskotts ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Personal­utskottet tillhör ansvarsområde 1

Personalutskottet företräder kommunen som arbetsgivare och svarar för kommunens personalpolitik som bl.a. inkluderar arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Utskottet äger viss beslutanderätt beträffande lokala kollektivavtal av principiell betydelse inklusive löneöversyn, pensionsfrågor m.m. 

Personalutskottet består av fem ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsens personalutskotts ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Upphandlings­utskottet tillhör ansvarsområde 1

Upphandlingsutskottet svarar för upphandlingsärenden och äger beslutanderätt rörande upprättande av underlag och om tilldelning. Utskottet har ansvar för att upprättade policys följs.

Upphandlingsutskottet består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Välfärds­utskottet tillhör ansvarsområde 2

Ämnesområdet är frågor inom skola, fritid, kultur, det sociala området samt folkhälsa. Utskottet äger viss beslutanderätt. Inom ansvarsområdet inryms även SBU (Samverkansorganet för barn- och ungdomsfrågor).

Välfärdsutskottet består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsens välfärdsutskotts ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Samhälls­byggnads­­utskottet tillhör ansvarsområde 3

Ämnesområdet är frågor rörande fysisk planering och kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst, VA, avfall, fastigheter och energiplanering. Utskottet äger viss beslutanderätt.

Samhälls­byggnads­utskottet består är sju ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: