Utskott under kommunstyrelsen

Här finns information om utskotten, en mindre del av en beslutande församling vars uppgift är att till exempel förbereda beslut.

Ledningsutskottet tillhör ansvarsområde 1

Ämnesområdet är frågor rörande ledning, samordning och övergripande planering. Ledningsutskottet har även viss beslutanderätt i näringslivs-, integrations- och informationsfrågor.

Ledningsutskottet består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsens lednings­utskotts ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdagar

Ledningsutskottet sammanträder i regel på måndagar klockan 9.15 en gång per månad, vissa månader två gånger i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 18 januari
 • 1 och 22 februari
 • 8 och 29 mars
 • 11 april
 • 3 och 24 maj
 • 13 juni
 • 16 och 30 augusti
 • 20 september
 • 4 och 18 oktober
 • 8 och 22 november
 • 6 december

Personalutskottet tillhör ansvarsområde 1

Personalutskottet företräder kommunen som arbetsgivare och svarar för kommunens personalpolitik som bl.a. inkluderar arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Utskottet äger viss beslutanderätt beträffande lokala kollektivavtal av principiell betydelse inklusive löneöversyn, pensionsfrågor m.m. 

Personalutskottet består av fem ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsens personalutskotts ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdagar

Personalutskottet sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.30 en gång per månad i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 31 januari
 • 10 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 5 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Upphandlingsutskottet tillhör ansvarsområde 1

Upphandlingsutskottet svarar för upphandlingsärenden och äger beslutanderätt rörande upprättande av underlag och om tilldelning. Utskottet har ansvar för att upprättade policys följs.

Upphandlingsutskottet består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdagar

Upphandlingsutskottet sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.30 en gång per månad i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 20 september
 • 8 november
 • 6 december

Välfärdsutskottet tillhör ansvaraområde 2

Ämnesområdet är frågor inom skola, fritid, kultur, det sociala området samt folkhälsa. Utskottet äger viss beslutanderätt. Inom ansvarsområdet inryms även SBU (Samverkansorganet för barn- och ungdomsfrågor).

Välfärdsutskottet består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsens välfärdsutskotts ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdagar

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.30 en gång per månad i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 30 augusti
 • 4 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 19 december

Samhällsbyggnadsutskottet tillhör ansvarsområde 3

Ämnesområdet är frågor rörande fysisk planering och kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst, VA, avfall, fastigheter och energiplanering. Utskottet äger viss beslutanderätt.

Samhälls­byggnads­utskottet består är sju ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdagar

Ledningsutskottet sammanträder i regel på måndagar klockan 9.15 en gång per månad, vissa månader två gånger i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 18 januari
 • 1 och 22 februari
 • 8 och 29 mars
 • 11 april
 • 3 och 24 maj
 • 13 juni
 • 16 och 30 augusti
 • 20 september
 • 4 och 18 oktober
 • 8 och 22 november
 • 6 december

Senast granskad/publicerad: