search
Sök
menu
Meny
Sök

Hantering av personuppgifter

Hos Jönköpings kommun registreras dina personuppgifter till exempel när du ansöker om förskoleplats, när du skickar e-post, lämnar ett medborgarförslag, lämnar en synpunkt, ställer en fråga eller gör en felanmälan.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Varje nämnd inom Jönköpings kommun är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för gemensamma nämndövergripande behandlingar, såsom e-postsystemet.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Personuppgifter som behandlas av kommunen ingår i så kallade allmänna handlingar. När man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller på annat sätt är sekretessbelagda i offentlighets- och sekretesslagen.

Vi kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Kamerabevakning

Tekniska kontoret i Jönköpings kommun har kamerabevakning på åtta skolor i kommunen

 • Rosenlundsskolan
 • Flahultsskolan
 • Ribbaskolan
 • Stensholmsskolan
 • Junedalsskolan
 • Råslättsskolan
 • Attarpsskolan
 • Bäckadalsgymnasiet

Syftet är att förebygga brott, förhindra och utreda brott. Utlämning av inspelat material sker till polisen vid misstänkt brott. Ett begränsat antal personer vid tekniska kontoret och utbildningsförvaltningen kan ta del av materialet och det sparas i tio dagar, därefter raderas det automatiskt. Undantaget är när brott inträffat och materialet då kan lagras till dess att utredningen är avslutad.

Information om kamerabevakning i offentlig verksamhet, IMY Länk till annan webbplats.

Kamerabevakning med integritetsmaskning

Inomhus i skolan används endast kameror med integritetsmaskning. Det är ett analysverktyg för att övervaka inomhus utan att samla in känsliga personuppgifter. Det skyddar integriteten genom att anonymisera personerna i bildmaterialet. Det sker ingen bevakning i realtid eller ljudupptagning.

Åtkomst till filmmaterial som inte är maskat är uteslutande möjligt via larmcentral vid brottsutredning föranledd av en polisanmälan.

Den rättsliga grunden för kamerabevakningen är allmänt intresse. Då personerna inte identifieras på övervakningsfilmerna kan i detta sammanhang registrerads rättigheter inte åberopas.

Om du anser att tekniska kontoret på något sätt missbrukar övervakningen finns möjlighet att klaga till Datainspektionen eller till Jönköpings kommuns dataskyddsombud.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Varje enskild person äger sina egna personuppgifter, därför har du som enskild vissa rättigheter som Jönköpings kommun är skyldig att iaktta under vissa omständigheter.

Rätt till tillgång

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Jönköpings kommun har registrerade om dig.

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta i sådana fall ansvarig för datasystemet eller dataskyddsombudet och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras av Jönköpings kommun om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du invänder mot att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • du invänder mot personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • personuppgifterna har behandlats olagligt
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (e-tjänster, sociala medier).

Rätt till dataportabilitet

Du har ibland rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format och dessutom få dina personuppgifter förflyttad till en annan organisation (om tekniskt möjligt) ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och sker automatiserat (med IT-medel). Denna rättighet är inte tillämpbar om nämndens behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller är ett led i myndighetsutövningen. Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill veta mer.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot Jönköpings kommuns behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till Integritetsmyndigheten. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och då kommer Jönköpings kommun att upphöra med marknadsföringen. Däremot kan en invändning inte påverka offentlighetsprincipen och andra parter kan fortfarande använda din information för marknadsföring.

Kontakta dataskyddsombudet

För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta respektive förvaltnings diarium. Du når dem genom att ringa till kontaktcenter på 036-10 50 00.

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud hittar du under rubriken kontakt.

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00

Johan Isaksson
Dataskyddsombud
Tfn 036-10 28 02