Vad är medborgardialog?

Dialog med dig som medborgare, på kommunens initiativ, ger en möjlighet till delaktighet och inflytande. Genom dialog med dig kan vi till exempel fånga upp nya idéer som vi annars inte tänkt på.

När en medborgardialog är genomförd sammanställs resultatet och blir en del underlaget vid det politiska beslut om frågan. De får då en bredare bild av vad invånarna tycker inför ett beslut som ska fattas.

Vad är samråd?

Inom vissa områden behöver kommunen ha samråd när ett första förslag tagits fram. Då kan sakägare som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra intresserad ta del av förslaget och lämna synpunkter. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen när det gäller exempelvis förslag på detaljplaner.

Aktuella medborgardialoger och samråd:

Aktuella medborgardialoger och samråd

Här listar vi pågående medborgardialoger och samråd där du har möjlighet att tycka till och lämna synpunkter och idéer.

Två personer står på berg och blickar ut över stad.