Funktionsrätt

Här finns information om hur Jönköpings kommun arbetar med funktionsrätt.

Kommunen är skyldig att se till att medborgare kan delta inom samhällets olika områden oavsett funktionsförmåga. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är enligt diskrimineringslagen en form av diskriminering.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Utgångspunkten i Jönköpings kommuns arbete med funktionshinderfrågor är FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen undertecknades av den svenska regeringen och trädde i kraft 2009. Konventionen skapar inte i sig några nya rättigheter utan har till syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning så att de ska kunna vara fullt delaktiga och jämlika.

Enligt FN-konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt att ha ett arbete på lika villkor som andra. Det innebär att Sverige måste se till att personer med funktionsnedsättning kan förverkliga rätten till arbete och sysselsättning. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att detta också sker i praktiken. Att ha ett arbete är viktigt för att kunna vara delaktig i samhället.

Det är en rättighet att kunna delta inom samhällets olika områden. Kommunerna är skyldiga att se till att medborgare kan delta oavsett funktionsförmåga. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det av avgörande betydelse att personer kan leva självständigt i största utsträckning. Ju tillgängligare samhället är, desto mindre behov av – ofta kostsamma – individuella stödinsatser.

Jönköpings kommuns program för funktionshinderspolitiken

Det funktionshinderspolitiska arbetet i Jönköpings kommun utgår från det av Kommunfullmäktige antagna programmet ”Ett samhälle för alla - Program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018”. Programmet togs fram i samverkan med funktionsrättsorganisationerna och innehåller ett antal aktiviteter eller åtgärder som kommunens förvaltningar ska arbeta med under programperioden. På varje förvaltning finns en utsedd person som särskilt ska bevaka det funktionshinderspolitiska arbetet.

Inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Fyra gånger per år träffas politiker och representanter för funktionsrättsorganisationerna i ”Kommunala rådet-funktionshinderfrågor”. I rådet får politiker lära sig mer om situationen för personer med funktionsnedsättning och frågor som handlar om tillgänglighet och funktionsrätt diskuteras. De flesta förvaltningar har också råd tillsammans med funktionsrättsorganisationerna kring de frågor som förvaltningen har ansvar för. Stadsbyggnadskontoret har tillgänglighetsråd där det diskuteras om hur kommunen ska bygga en tillgänglig stad, Kultur- och fritidsförvaltningen har råd där fritid för personer med funktionsnedsättning diskuteras och socialförvaltningen har ett välfärdsråd där frågor till exempel framtidens äldreomsorg och bemötandefrågor diskuteras.

Varje år genomförs en stadsvandring där polis, tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, politiker och representanter från funktionsrättsrörelsen deltar. Under stadsvandringen tittar deltagarna på hur tillgängligheten ser ut på gator och utanför butiker gaturummet och pratar med handlarna. Det delas också ut ett pris varje år till en butik, restaurang eller verksamhet som har tänkt extra mycket på alla kunders behov. Priset kallas "Tillgänglighet- och bemötandepriset".

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kristine Andreassen
Hållbarhetsstrateg med inriktning funktionsrätt
Utvecklings- och hållbarhetsenheten