Samverkan för och med barn och unga

En pojke i sexårsåldern står ute i naturen. Han skrattar med hela ansiktet. På huvudet har han en vit studentmössa och i handen håller han en maskros.

Här kan du läsa om hur Jönköpings kommun arbetar strukturerat i samverkan för att skapa förutsättningar för en god fysisk, psykisk och social miljö för kommunens barn och unga.

I Jönköpings kommun finns en lång tradition och flera politiskt förankrade beslut om samverkan för och tillsammans med barn och unga och kring fysisk, psykisk och social hälsa.

Det är främst kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Räddningstjänsten som arbetar tillsammans i en organisationsstruktur som når från politik till varje verksamhet i varje geografiskt område i kommunen. Genom att agera tillsammans kan uppväxtvillkoren för barn och unga i Jönköping stärkas. Samverkan inkluderar också andra kommunala förvaltningar och Region Jönköpings län.

Vi samverkar och samarbetar för att barn och unga ska ha möjlighet att gå i en förskola och skola som möter deras behov, få tillgång till en meningsfull och utvecklande fritid genom till exempel fritidsgårdar, föreningar och bibliotek och få växa upp i en miljö där deras vardag präglas av trygghet och kärlek. För att kunna möta barns och ungas behov behöver vi i allt samverkansarbete lyssna in barns och ungas röster.

Varför är samverkan viktigt?

Några röster från medarbetare i Jönköpings kommun:

För att barn och ungas behov och det stöd som de behöver aldrig får begränsas av organisatoriska strukturer.

Samverkan är en förutsättning för att alla barn ska ha samma möjligheter till goda uppväxtvillkor.

Vi är alla pusselbitar i barnens liv. Genom samverkan bidrar vi till en helhet.

Handlingsplan - Samverkan fysisk, psykisk och social hälsa

Som stöd i samverkansarbetet finns en handlingsplan ”Samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och unga i Jönköpings kommun. Handlingsplan 2020 – 2023” antagen i kommunfullmäktige.

Handlingsplanen är en vägledning för samverkansarbetet tillsammans för och med våra barn och unga i Jönköping. I handlingsplanen lyfts olika områden fram som är av särskild betydelse för mer jämlika uppväxtvillkor i Jönköpings kommun. Det är trygghet, likvärdig skola med fokus på skolnärvaro, hälsa och allas lika värde.

Med vägledning av handlingsplanen planerar och genomför samverkansstrukturens olika grupper insatser och aktiviteter utifrån identifierade behov på respektive område. För att stärka, utveckla och främja samverkan är ett kontinuerligt förbättringsarbete också en förutsättning.

Samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och unga i Jönköpings kommun. Handlingsplan 2020 – 2023 Pdf, 1.6 MB.

Samverkansstrukturen – vårt verktyg för samverkan

Organisationsstrukturen för samverkan för och tillsammans med barn och unga består av Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU), Beredningsgrupp för barn och ungdom (BBU), åtta Lokala samverkansgrupper (LSG), Samverkansgruppen för gymnasieskolorna (SGG), nätgrupper, utökade nätgrupper och områdesgrupper.

I handlingsplanen ”Samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och unga i Jönköpings kommun. Handlingsplan 2020 – 2023” finns mer information om de olika samverkansgrupperna.

Illustrerad bild på samverkanstrukturen.

Uppföljning av barns fysiska, psykiska och sociala hälsa

I aktuell handlingsplan för samverkansarbetet anges indikatorer för att följa utvecklingen kring barn och ungas fysiska, psykiska och sociala hälsa i Jönköpings kommun. Under 2020-2023 är indikatorerna; skolresultat, skolnärvaro, tandhälsa, ANDTS och hälsosamtal.

Återkommande genomförs också enkäter där barn och ungas upplevelser av sina uppväxtvillkor i Jönköping efterfrågas; ANDTS, Folkhälsoenkät Ung, Ung Livsstil och Brukarenkäten.

Resultat Folkhälsoenkät Ung 2020 Länk till annan webbplats.

ANDTS-resultat 2020 Pdf, 193.1 kB.

Barn och ungas röster och delaktighet

Här kan du läsa mer om vikten av barn och ungas röster och delaktighet.

Barn och ungas röster och delaktighet

Viktiga länkar

Senast granskad/publicerad: