Samverkan med civilsamhället

Här finns information om hur vi jobbar strukturerat med att utveckla samverkan mellan kommunen och civilsamhället.

Ett starkt civilsamhälle bidrar till att skapa en kommun för alla. Vi vill därför utveckla samverkan med civilsamhället*. Genom samverkan kan vi tillsammans ta del av varandras kunskaper och erfarenheter för att möta gemensamma utmaningar.

Samverkan med civilsamhället ska kännetecknas av:

 • Självständighet och oberoende
  Civilsamhället ska verka självständigt i förhållande till kommunen och kunna vara kritiskt granskande.
 • Dialog
  En kontinuerlig dialog är en förutsättning för samverkan mellan kommunen och civilsamhället.
 • Kvalitet
  Civilsamhällets aktörer avgör själva kvaliteten i den egna verksamheten.
 • Långsiktighet
  Kommunen underlättar civilsamhällets planering genom att ha långsiktighet som grund.
 • Öppenhet och insyn
  Det ska vara enkelt för föreningar och organisationer att få kontakt med kommunens verksamheter.
 • Mångfald
  Civilsamhället bidrar till mångfald genom att ge individen fler möjligheter att utöva sitt engagemang och sina intressen.

Program för samverkan mellan kommunen och civilsamhället

Arbetssättet för utveckling av samverkan utgår från regelbunden uppföljning och utvärdering. Det sker genom olika grupper för samverkan under namnet Forum Civilsamhälle Jönköping. Läs mer om respektive grupp här nedan.

Vad är civilsamhället?

Det är till exempel nätverk, föreningar, organisationer och trossamfund. Med andra ord människor som gör något tillsammans för gemensamma intressen. En arena skild från staten, kommunen, näringslivet och det enskilda hushållet.

1. Samordningsgruppen

De har ett övergripande ansvar för att överblicka och sammanlänka de aktiviteter och samverkansformer som redan finns i samarbetet mellan civilsamhället och kommunen. De har också till uppgift att skapa en långsiktig plan och tydliga mål för hur samverkan ska utvecklas och förbättras.

Gruppen bestämmer själv sin arbetsordning och sina mötesformer, men ska samlas minst fyra gånger per år. Gruppen ansvarar för att säkerställa att information om olika samverkansmöjligheter är lätt tillgänglig.

De ansvarar också för att planera genomförandet av Storforum, en av de andra grupperna för samarbete.

2. Storforum

Två gånger per år arrangerar Samordningsgruppen ett Storforum, ett öppet dialog- och inspirationsmöte. Under namnet Forum Civilsamhälle Jönköping erbjuds en informell mötesplats för civilsamhällesföreträdare, företrädare för kommunens olika förvaltningar och politiskt förtroendevalda.

Storforum är öppet för alla civilsamhällesorganisationer i Jönköpings kommun. Här sätts sakfrågor och gemensamma samhällsutmaningar i fokus, samverkan som redan sker synliggörs och visar på möjligheter till nya former av engagemang. Storforum erbjuder delaktighet och en första kontakt för föreningar som inte sedan tidigare samarbetar med kommunen.

3. Civilsamhälles-nätverket

Ett nätverk för kommunala tjänstepersoner som ofta har kontakter med civilsamhället. Syftet med nätverket är att samordna och utveckla kommunens arbete gentemot civilsamhället. Det fungerar som en resurs för nämnder och förvaltningar i kunskapsinhämtning gällande civilsamhället.

4. Central uppföljning

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av samarbetet mellan civilsamhälle och kommun. En första utvärdering av modellen Forum Civilsamhälle Jönköping görs efter tre år, för att möjliggöra förändringar av arbetsformer inför nästkommande mandatperiod.

Särskilt fokus ska läggas på möjligheten till delaktighet för en bredd av organisationer och upplevelsen av tillgänglighet till kommunal samverkansstruktur och kommunala företrädare.

5. Nämndernas ansvar

Det är upp till varje nämnd och förvaltningsledning att förse sig med kunskap om omfattningen av samverkan med civilsamhället inom nämndens ansvarsområde. I detta arbete är individerna i Civilsamhälles-nätverket viktiga resurser.

Senast granskad/publicerad: