Samverkan med föreningar och organisationer genom IOP

Här hittar du information om hur Jönköpings kommun samverkar med föreningar och organisationer genom idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en alternativ samverkansmetod med stor flexibilitet i och kring samarbetet.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ett partnerskap ska kunna vara aktuellt:

  1. Verksamheten initieras av den idéburna organisationen.
  2. Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan där de idéburna organisationerna berörs.
  3. Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
  4. Kommunen ser verksamheten som en fri och självständig aktör.
  5. Det saknas en kommersiell marknad.
  6. Parterna är med och samfinansierar verksamheten genom ekonomiska eller andra insatser, t.ex. ideella sådana.
  7. Kommunen detaljreglerar inte verksamheten eller uppdraget.
  8. Uppdraget är avsett att drivas under en längre tid 

När samverkan enligt IOP är aktuell bedöms förutsättningarna i varje enskilt fall utifrån vilken verksamhet som avses och de specifika förutsättningar som gäller i varje partnerskap.

IOP är inte ett bidrag från kommunen som föreningar och organisationer kan söka. En överenskommelse om IOP kan heller inte jämställas med ett upphandlingskontrakt. Vid upphandling önskar kommunen en leverantör som levererar det som kommunen har bestämt sig för att köpa och parterna upprättar kommersiella kontrakt.

Ideella organisationer som är intresserade av att ingå ett IOP tar i första hand kontakt med sin vanliga kontakt inom förvaltningarna. Den förening som inte har någon kontakt sedan tidigare kan vända sig till Thomas Yaftali, kultur- och fritidsförvaltningen.

Aktuella IOP i Jönköpings kommun

Två av kommunens nämnder har i nuläget avtal om IOP med idéburna organisationer: Kultur- och fritidsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. Sammanlagt finns fyra avtal om IOP.

Individ och familjeomsorgsnämnden:

IOP med Hela Människan

Socialnämnden har en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Hela människan om härbärge och öppen verksamhet för personer med missbruk eller andra sociala problem. Dessutom ingår andra boenden och arbetsrehabiliterande insatser i överenskommelsen.

IOP med Kvinno- och tjejjouren

Kvinno- och tjejjouren Jönköping och kommunen har i många år haft ett väl fungerande samarbete. Det gemensamma målet är att ge våldsutsatta stöd och skydd, minska våldet i samhället och verka för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Överenskommelsen omfattar skyddat boende och annat stöd i skyddat boende samt övrig verksamhet, till exempel telefonjour, efterkontakt, chatt- och mejlkontakt med tjejer, gruppverksamhet för mammor och barn, utbildningsverksamhet och sommarläger för kvinnor och barn.

Kultur- och fritidsnämnden:

IOP med Sportfiskarna

Kultur- och fritidsnämnden har avtal om IOP med Sportfiskarna för att tillgängliggöra natur för fler grupper i samhället. Samarbetet med fokus på fiskevård, fiske och friluftsliv kommer ge Sportfiskarna möjlighet att nå ut till skolelever, ensamkommande flyktingbarn, asylsökande och nyanlända svenskar. Även personer med funktionsnedsättning och personer som sällan vistas i naturen är målgrupper i samarbetet.

IOP med Underground Råslätt

Målet med samarbetet är att vara ett stöd och en hjälp till ungdomar med olika behov med extra fokus på tjejer med invandrarbakgrund. Underground fungerar som en mötesplats där föreningen bedriver arbete med ungdomar både från Råslätt och hela kommunen. Syftet att erbjuda aktiviteter men även möjligheter för framtiden.

Samarbete sker också med kultur-och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt med polis och bostadsbolaget Vätterhem.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Thomas Yaftali
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon 036-10 69 09