Skydd mot olyckor

Här kan du läsa om kommunens arbete med skydd mot olyckor.

Olyckor kommer alltid att inträffa, men det går att göra mycket för att förhindra att de inträffar. Det finns i kommunen ett tydligt samordnat arbete med skydd mot olyckor. I Jönköpings kommun registreras relativt många personskador beroende på fallolyckor och trafikolyckor. I övrigt skiljer sig siffrorna inte speciellt jämfört med andra kommuner när det handlar om inträffade olyckor.

Varje år omkommer ungefär 40 personer till följd av olyckor i kommunen. 1 000 personer behöver sjukhusvård för att de skadat sig i olyckor. Skador på egendom på grund av olyckor beräknas kosta ungefär 100 miljoner kronor per år.

I kommunen omfattar arbetet med skydd mot olyckor följande områden:

  • Brandsäkerhet
  • Trafiksäkerhet
  • Vattensäkerhet
  • Fallprevention (förebyggande insatser mot fallolyckor)
  • Suicidprevention (förebyggande insatser mot suicid eller självmord)
  • Riskhänsyn i fysisk planering
  • Operativa insatser (räddningstjänstens beredskap och insatser)

Senast granskad/publicerad: