Bergtäkt Sandseryd

Här kan du läsa mer om Swerock AB och deras hantering av explosiva, oxiderande och brandfarliga ämnen.

I bergtäkten produceras förädlade bergmaterialprodukter som nyttjas i olika bygg- och anläggningsprojekt. De arbetsmoment som verksamheten omfattar är avbaning, borrning, sprängning, krossning, sortering, skutknackning, lastning, samt transport av bergmaterial.

Bakgrund

Bergtäkten på fastigheten Sandseryd 2:23 (belägen cirka 8 km sydväst om centrala Jönköping och cirka 2 km från Jönköpings flygplats) bedriver sådan verksamhet att den omfattas av Lag (1999:381), så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras.

Varför verksamheten omfattas av lagen

Vid vissa sprängtillfällen används över 10 ton sprängmedel. Tiden mellan att borrhålen fyllts med sprängmedel och att salvan detoneras klassas som lagring, vilket gör att verksamheten omfattas av lagstiftningens lägre kravnivå.

Kemikalier som nyttjas i verksamheten

De kemiska produkter som används vid anläggningen, och som omfattas av sevesolagstiftningen, är sprängmedel. Sprängmedel är klassat som explosivt, kan ge invärtes skador vid förtäring, samt kan vara brandfarliga vid felhantering.

Typen av sprängmedel som nyttjas i täkten (bulkemulsionssprängmedel) består av flera komponenter. Komponenterna är inte explosiva i sig, utan blir så först när de blandas i borrhålet. Inget sprängmedel förvaras på plats i täkten. Komponenterna transporteras till platsen skilda från varandra inför varje sprängtillfälle, vilket gör att hanteringen av sprängämne i verksamheten är mycket säker och risken för okontrollerad explosion är väldigt liten.

Hur allmänheten varnas vid kemikalieolycka

Vid kemikalieolycka larmas berörda myndigheter och vid allvarlig olycka också räddningstjänsten. Om olyckan är så pass allvarlig att boende i närområdet bedöms påverkas kommer räddningstjänsten att varna berörda och allmänheten. Informationen kommer innefatta hur man bör agera till följd av olyckan. Vid akut fara kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av VMA - ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Vid allvarlig kemikalieolycka rekommenderas boende i närheten att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radio för vidare information.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn (i enlighet med Sevesolagstiftningen) utövas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Swerock AB

Besöksadress:
Skinnarebo
555 93 Jönköping

Kontaktperson:
Jeanette Buusch, platschef Swerock AB
Telefon 0733-84 78 51

Mer information
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Besöksadress:
Hamngatan 4, Jönköping
Telefon 010-223 60 00