Bergtäkt Ubbarp, NCC

Här kan du läsa mer om NCC och deras hantering av explosiva, oxiderande och brandfarliga ämnen.

Verksamheten sysslar med brytning av berg, mobil krossning och sortering. Tillverkning av asfalt. Mottagning för sortering och återvinning av asfalt och betong. Mottagning för sortering och återvinning och återvinning av jordmassor. Lagring av återvinningsmassor.

Täkten har varit verksam sedan 1985. Täktområdet är beläget ca 11 km SÖ om centrala Jönköping och ca 1,5km Ö om samhället Barnarp. Täktens omgivning består till största del av skogsmark och
diverse fastigheter och gårdar.

Sprängämnen och oxiderande ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

NCC Industry AB

Besöksadress:
Västra Ubbarp 20
555 92 Jönköping

Mer information
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Besöksadress:
Hamngatan 4, Jönköping
Tfn 010-223 60 00