Risker vid hantering Husqvarna AB

Här kan du läsa mer om Husqvarna AB och deras kemikaliehantering och finna länkar till mer kunskap.

Verksamheten i Huskvarna sysselsätter idag cirka 1600 personer och är därmed den dominerande arbetsgivaren i samhället. Verksamheten utgörs av gjuteri, verkstadsteknisk industri med både mekanisk och skärande bearbetning, ytbehandling och montering.

Utöver tillverkning finns inom området enheter för design och utveckling samt koncernstaber. Verksamheten kan delas in i fyra huvudfabriker:

  • Gjuteri, bearbetning, ytbehandling av cylindrar och hening
  • Montering handhållna maskiner
  • Produktion sågkedjor

Utöver Husqvarnas egen verksamhet finns externa hyresgäster, varvid kan nämnas F J Sintermetall AB och Jernbro

Risker vid hantering

Husqvarna ABs verksamhet i Huskvarna omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor s.k. Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Husqvarna AB omfattas av den lägre
kravnivån.

Vid verksamheten i Huskvarna finns kemiska produkter som klassas enligt följande:

  • Hälsofarliga kemikalier avses sådana inneboende egenskaper hos respektive kemikalie som kan medföra hälsorisker vid exponering såsom inhalation, hudkontakt eller förtäring.
  • Miljöfarliga kemikalier avses sådana kemikalier vars inneboende egenskaper skulle medföra en fara för miljön vid eventuella utsläpp i t.ex. grundvatten, vattendrag eller mark.
  • Brandfarliga ämnen avses sådana kemikalier som är lättantändliga medan oxiderande ämnen kan orsaka brand vid kontakt med brännbart material och främjar uppkommen brand.

Kemikalier med dessa egenskaper används främst inom ytbehandling och värmebehandling av produkter.

Husqvarna AB Länk till annan webbplats.

Sevesolanläggning Länk till annan webbplats.

Information om farlig verksamhet, Seveso


Förebyggande arbete

För att undvika allvarliga kemikalieolyckor sker förvaring av kemikalier samt tillhörande produktionsprocesser inom invallade utrymmen. Dessa utrymmen är försedda med detektorer och brandlarm som är direktkopplade till Räddningstjänsten. Stora delar av fabriksytorna är försedda med automatiskt sprinklersystem. Alla ytbehandlingsprocesser är slutna vilket medför att inga utsläpp sker direkt till mark eller vattendrag. Vidare utbildas personalen inom brandsläckning och kemikaliehantering.

Om en olyckshändelse skulle inträffa larmas räddningstjänsten. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Räddningstjänstens beredskap

Tillsyn

Länsstyrelsen i Jönköpings län utövar tillsyn enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) och kan kontaktas för upplysningar om tillsynen och om senaste tillsynsbesöket.

Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Husqvarna AB
Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna

Besöksadress:
Drottninggatan 2, Huskvarna
Tfn 036-14 65 00

Mer information
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Besöksadress:
Hamngatan 4, Jönköping
Tfn 010-223 60 00