Risker vid hantering St1 Sverige AB

Här kan du läsa mer om St1 och deras kemikaliehantering av sina brandfarliga ämnen.

St1 är ett modernt energiföretag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. St1:s affär omfattar hela kedjan från raffinering av råolja till försäljning till slutkund.

St1 satsar på säkerhet för alla

Verksamheten vid St1:s anläggning i Jönköping omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Anläggningen är en Sevesoanläggning av den lägre kravnivån. Om en allvarlig olycka skulle inträffa är det i första hand industriområdet som drabbas. I vissa fall kan dock kringboende och allmänhet beröras. För dig som bor eller har verksamhet i närområdet är det viktigt att känna till vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder St1 har vidtagit för att förebygga olyckor och hur du ska agera om en olycka ändå skulle inträffa.

St1:s anläggning i Jönköping är en del av St1 Supply AB, som har verksamhet i Sverige, Finland och Norge.

På depån lagras och lastas petroleum- och bioprodukter, främst bensin, diesel och eldningsoljor. Produkterna levereras från vår depå i Göteborg med järnväg. Utlastning sker till tankbilar. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska ske är liten, men skulle en sådan inträffa är beredskapen god, både från företagets och från kommunens sida.

Risker vid hantering

De produkter som hanteras vid St1:s anläggning i Jönköping är både brandfarliga, hälso- och miljöskadliga. Det medför att hanteringen är förenad med vissa risker. En riskanalys för verksamheten har utförts och den visar att det framförallt är vid ett läckage eller en tankbrand som allvarliga konsekvenser kan uppstå.

Innehållet i en cistern kan till exempel rinna över eller så kan det uppstå ett läckage när produkterna pumpas till en cistern. Ett läckage påverkar främst depåområdet och inte de kringboende.

Vid brand påbörjar depåpersonalen släckningen själva. Larmet går automatiskt till räddningstjänsten och när de anländer tar de över om det fortfarande brinner. Det är räddningsledaren som bestämmer och ger order under hela släckarbetet. Om en större brand inträffar, t.ex. en cisternbrand, kyler räddningstjänsten de omgivande cisternerna runt olycksområdet tills SMC kommer. SMC står för Släckmedelscentralen och är ett av bränslebolagen gemensamägt bolag som tillhandahåller utrustning för storskaliga släckinsatser inom depåanläggningar. Risken för spridning av brand utanför industriområdet är därför mycket liten. Vid en eventuell brand blir det dock en kraftig rökutveckling som kan beröra de boende runt industriområdet.

Förebyggande åtgärder

Eftersom konsekvenserna av en olycka är allvarliga är riskhanteringen främst inriktad på att förebygga olyckor. Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet rinner över. Utlastningen till bil är försedd med automatisk nivåmätning med automatstopp och övervakas dessutom av fordonsföraren som har tillgång till manuellt larm. Utlastningsplatser för tankbilar är utrustade med automatisk skumsläckning. Rökförbud gäller inom hela området.

Vart femte år genomförs en riskanalys över hela verksamheten där alla riskmoment sammanfattas. I riskanalysen ingår även att ta fram nödåtgärder om en olycka trots allt skulle ske. Riskanalysen kompletteras i det dagliga arbetet med skyddsronder, inspektionsrundor och avvikelserapportering.

Hög säkerhetsnivå

Personalen genomgår kontinuerligt den utbildning som branschen och myndigheterna kräver. Bolaget har tillståndsprövats enligt miljöbalken.

För att minimera utsläppen av kolväten har samtliga bensincisterner flytande tak som begränsar utsläpp. Vid utlastning av produkter är tankbilen kopplad till en gasåtervinningsanläggning som omhändertar gaserna som uppstår. Produktpumpar och övriga pumpar är placerade i betonginvallningar med olika larmfunktioner, som larmar vid utsläpp eller brand. Automatiskt brandlarm är installerat. Larmet går direkt till räddningstjänsten om brand skulle inträffa.

St1 hanterar följande farliga ämnen

  • Bensin
  • Diesel
  • Eldningsolja

Produkterna har följande märkning: brandfarlig, skadlig, hälsofarlig och miljöfarlig.

Symbol för brandfarliga produkter.
Skadlig
Symbol för hälsofarlig, röd ram runt en vit ruta. Överkroppen på en människa i rutan.
Symbol för miljöfarlig, röd ram runt en vit ruta. Ett dött träd och en död fisk syns i rutan.

Så här gör du om larmet går

Vid svåra olyckor som kan hota människor eller miljö varnas allmänheten. Räddningsledaren använder varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), för att snabbt nå ut till många människor.

Läs mer om hur VMA fungerar och vad du ska göra

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

St1 Sverige AB
Box 1029
172 21 Sundbyberg

Besöksadress:
Norrsuddsgatan 8
553 03 Jönköping
Tfn 08-55 54 89 50

Mer information
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Besöksadress:
Hamngatan 4, Jönköping
Tfn 010-223 60 00