Naturolyckor globalt och lokalt

Här får du information kring kommunens deltagande i Making Cities Resilient som är ett arbete mot naturolyckor.

Globalt sett orsakar naturolyckor eller naturkatastrofer stora skador och många dödsfall varje år. I och med klimatförändringarna blir ovädren allt värre och havet stiger.

Jönköpings kommun deltar i FNs arbete mot naturolyckor genom Making Cities Resilient som ett sätt att stärka det ordinarie arbetet med krisberedskap.

Klimatförändringarna hotar både låglänta områden och förvärrar konsekvenserna av stormar och översvämningar. Värre regnoväder ökar också risken för skred. Kort sagt förvärras de risker som redan finns. Då stora naturolyckor inträffar drabbas ofta de som redan är mest utsatta, exempelvis de som bor på den sämsta marken eller som inte har råd att bygga tillräckligt bra hus.

Globalt sett är Jönköping relativt förskonat från risker för naturolyckor, exempelvis är risken för jordbävning eller tropiska stormar låg. Det finns dock fortfarande risker för exempelvis stormar och översvämning som ska tas på allvar och som kräver både förebyggande och förberedande arbete.

FN:s ramverk och Making Cities Resilient

2005 enades 168 länder om en internationell handlingsplan för att minska sårbarheter för naturkatastrofer, Hyogo Framework for Action (HFA). Det är en tioårsplan, som alltså revideras under 2015. Huvudmålet som sattes upp 2005 är att förluster i liv samt sociala, ekonomiska och miljömässiga tillgångar orsakade av naturkatastrofer påtagligt ska ha minskat år 2015.

Hyogo Framework for Action anger fem prioriterade områden för arbetet med att reducera risken för och effekterna av naturolyckor.

  • Säkerställa att arbetet med att reducera risker för naturkatastrofer är nationellt och lokalt prioriterat.
  • Identifiera, värdera, övervaka risker och utöka tidig varning
  • Använda kunskap, innovationer och utbildning för att förbättra säkerhet och uthållighet på alla nivåer.
  • Reducera underliggande riskfaktorer.
  • Stärka beredskapen för insatser och återuppbyggnad på alla nivåer.

För att öka möjligheter till utbyten och stöd startades ”Making Cities Resilient” 2010. Det är ett globalt arbete för att öka resiliensen mot naturolyckor i urbana områden, det vill säga städers förmåga att hantera och repa sig efter naturolyckor. För att stärka städerna, eller kommunerna i Sverige, som har valt att delta ges möjlighet till utbyten för att lära av varandra och ett forum för att dela erfarenheter. Det finns även ett självskattningsverktyg, för att utvärdera sitt arbete och följa utvecklingen.

I Sverige är nio kommuner med i Making Cities Resilient (2015). Kommunerna, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och representanter för Danmark och Norge, träffas två gånger per år hos någon av deltagarna. Då diskuteras olika aktuella utredningar och åtgärder eller aktuella händelser för byta erfarenheter och läsa oss av varandra. MSB samordnar Making Cities Resilient i Sverige.

Jönköpings kommun i Making Cities Resilient

Kommunen deltar i de nationella träffarna, och både berättar om vårt arbete och hämtar idéer från de andra svenska, och övriga nordiska, kommunerna.

Kommunen, tillsammans med Länsstyrelsen och MSB, deltog i ett utbyte med Österrike 2012-2013. Det var inriktat på riskhantering, både verktyg och arbetssätt, på både lokal, regional och nationell nivå utifrån de två ländernas olika förutsättningar. Mer specifikt diskuterades risken för ras och skred, både i alperna och i Jönköping. Även om förutsättningarna skiljer sig så gav utbytet bra idéer både om åtgärder och om arbetssätt.

2015 – 2016 deltar Jönköpings kommun i ett nytt utbyte med FN (UNISDR) Portugal och England, tillsammans med Arvika och MSB. Syftet med utbytet är att testa ett nytt globalt verktyg för att utvärdera det lokala arbetet, och följa dess utveckling, samt att ge nya infallsvinklar i det lokala arbetet. Förhoppningsvis resulterar projektet i ett bättre redskap för att öka beredskapen mot naturolyckor världen över.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Erik Holgersson
Olycksförebyggande avdelningen

Tfn 036-10 56 71