Rörlig samverkansgrupp, RSG

Här finns information om kommunens rörliga samverkansgrupp som främst arbetar i kommunens prioriterade områden.

Syftet är att ta tillvara och använda de relationer och nätverk som redan finns på de olika platserna. Arbetet sker genom samverkan och målet är att initiera meningsfulla aktiviteter för de unga i området som riskerar att hamna i bestående kriminalitet och missbruk.

För att arbetet ska lyckas krävs god lokalkännedom och övergripande kunskap om Jönköpings kommuns prioriterade områden dess behov och utmaningar. Den rörliga samverkansgruppen arbetar i nära samverkan med exempelvis polis, räddningstjänst, civilsamhälle och andra verksamheter inom Jönköpings kommun.

RSGs arbete sker nära de fritidsledare med särskilt samordningsansvar för barn och unga (SBU fritidsledare) och driver utvecklingsarbete både lokalt och centralt.

Rörlig samverkansgrupps uppgift

Kommunens enhet rörlig samverkansgrupp, RSG, har som uppgift att öka det utåtriktade sociala arbetet mot unga individer med förhöjd risk för kriminalitet och missbruk.

Gruppen arbetar också med förstärkt samverkan inom befintliga nätverk för barn och unga. En stor del av arbetet bedrivs tillsammans med andra verksamheter i samverkan.

Arbetet sker behovsstyrt i Jönköpings kommun med fokus på utsatta områden där det är låg förekomst av föreningsliv och meningsfulla aktiviteter för unga, och riktat mot individer med hög risk för utveckling av en bestående kriminell livsföring, droganvändning och gängproblematik.

Social insatsgrupp, SIG

Arbete sker också med metoden sociala insatsgrupper, SIG, där fokus ligger på att arbeta med unga som redan är etablerat kriminella och befinner sig i en placeringsnära situation. RSGs personal är delaktiga i SIG-samordnarnas arbete ifråga om ärenden som initieras, avslutas eller som kan kompletteras av RSG.

De som arbetar med SIG metoden är anställda av socialtjänsten då de individer som är aktuella för SIG har en biståndsbedömd insats.

Social insatsgrupp