search
Sök
menu
Meny

Samverkan med föreningar och organisationer genom IOP

Jönköpings kommun samverkar med föreningar och organisationer genom idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en alternativ samverkansmetod med stor flexibilitet i och kring samarbetet.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ett partnerskap ska kunna vara aktuellt:

  1. Verksamheten initieras av den idéburna organisationen.
  2. Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan där de idéburna organisationerna berörs.
  3. Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
  4. Kommunen ser verksamheten som en fri och självständig aktör.
  5. Det saknas en kommersiell marknad.
  6. Parterna är med och samfinansierar verksamheten genom ekonomiska eller andra insatser, t.ex. ideella sådana.
  7. Kommunen detaljreglerar inte verksamheten eller uppdraget.
  8. Uppdraget är avsett att drivas under en längre tid 

När samverkan enligt IOP är aktuell bedöms förutsättningarna i varje enskilt fall utifrån vilken verksamhet som avses och de specifika förutsättningar som gäller i varje partnerskap.

IOP är inte ett bidrag från kommunen som föreningar och organisationer kan söka. En överenskommelse om IOP kan heller inte jämställas med ett upphandlingskontrakt. Vid upphandling önskar kommunen en leverantör som levererar det som kommunen har bestämt sig för att köpa och parterna upprättar kommersiella kontrakt.

Ideella organisationer som är intresserade av att ingå ett IOP tar i första hand kontakt med sin vanliga kontakt inom förvaltningarna. Den förening som inte har någon kontakt sedan tidigare kan vända sig till Thomas Yaftali, kultur- och fritidsförvaltningen.

Hela Människan

Socialnämnden har en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Hela människan om härbärge och öppen verksamhet för personer med missbruk eller andra sociala problem. Dessutom ingår andra boenden och arbetsrehabiliterande insatser i överenskommelsen.

Kontakt

Thomas Yaftali
kultur- och fritidsförvaltningen

Tfn 036-10 69 09