Automatiskt brandlarm, utrymningslarm

Här hittar du information kring automatiska brandlarm (automatlarm), utrymningslarm och smart passage.

Ett automatiskt brandlarm finns för att upptäcka en brand tidigt. Syftet med larmet är att skydda människor i en byggnad samt skydda egendom och miljö. Det är alltså en viktig del av ett företags eller en verksamhets brandskydd.

Vi kan säga att det finns i princip tre huvudorsaker till att installera ett automatiskt brandlarm

  1. Krav från myndighet.
  2. Krav från försäkringsbolag.
  3. Egen ambition från verksamhetens ägare eller innehavare.

Myndighetskravet kan antingen finnas angivet som krav i Boverkets byggregler eller vara en del i alternativ utformning för att uppfylla BBR. Försäkringsbolagets krav kan bero på att verksamheten är av sådan art att försäkring endast ges om verksamheten är skyddad av automatiskt brandlarm eller sprinkler. Den egna ambitionen kan vara att skydda sin fastighet, verksamhet eller sina ekonomiska värden, t ex konstsamlingar, veteranbilar osv. Omfattningen av en automatisk brandlarmanläggning kan variera beroende på av vilken anledning som larmet installeras.

Hur fungerar ett automatiskt brandlarm?

Ett automatiskt brandlarm består dels av detektorer som ska upptäcka branden och dels av en larmanläggning som skickar larmet vidare. De kan också ha som syfte att aktivera ett automatiskt släcksystem, så kallat sprinklersystem eller att starta ett utrymningslarm. Om larmet är anslutet till SOS Alarm så kan vi på räddningstjänsten larmas ut direkt.

Svenska Brandskyddsföreningen har tagit fram regler, SBF 110:7, på vilka material på anläggningen samt vilka detektorer som är godkända. Reglerna styr också detektorernas placering, täckningsyta samt hur anläggningen ska skötas, provas och underhållas.

Om vi på räddningstjänsten ställer krav på ett automatiskt brandlarm för viss byggnation eller
viss verksamhet utfärdar vi inte några egna regler utan anger då SBF 110:7 som exempel på
en acceptabel säkerhetsnivå. Försäkringsbolag hänvisar också till SBF 110:7 vid utförande av
försäkringskrävda brandlarmanläggningar.

Skillnad på brandlarm och utrymningslarm

Ett brandlarm finns för att upptäcka en brand och ge möjlighet att snabbt kunna ingripa. Ett utrymningslarm är en signal eller ett talat meddelande som ska varna människor i en byggnad och få dem att utrymma. Larmet kan bero på en brand men även gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara. Båda larmen kan aktiveras med hjälp av en larmknapp eller via ett automatiskt brandlarm.

Regler för anslutning av ett automatiskt brandlarm

För att få en automatisk brandlarm- och/eller släckanläggning ansluten till Räddningstjänsten Jönköpings kommun ska ett påskrivet avtal finnas mellan anläggningsägaren och
räddningstjänsten. Av avtalet skall även framgå om överföringen sker på grund av
myndighetskrav eller är en egen ambition.

Intyg från leveransbesiktning och intyg om att anläggningsskötarna erhållit utbildning
för att kunna manövrera anläggningen på ett tillfredsställande sätt skall kunna
uppvisas.

Utbildning anläggningsskötare för automatiskt brandlarm

Digital nyckelhantering, Smart passage

Med Smart passage slipper du krånglig nyckelhantering för ditt automatiska brandlarm. Vi på räddningstjänsten kommer snabbt in i byggnaden med hjälp av en digital nyckel om larmet går.

Smart passage ersätter behovet av den nyckelhantering som du som fastighetsägare tidigare har haft. Nycklar eller taggar behövs inte längre lämnas till oss utan i stället används elektroniska smarta nycklar som endast fungerar på anslutna portar när larmet går. Du behöver inte oroa dig för att nycklar ska hamna i orätta händer. Direkt efter avslutat larm tas den tillfälliga accessen bort.

Ditt ansvar

Du slipper att ha koll på att räddningstjänsten har rätt nycklar in till din fastighet, däremot behöver du se till att det finns nycklar eller taggar till resterande låsta utrymmen inne i fastigheten. Det kan ni t.ex. göra genom att se till att det finns en nyckelbox bredvid larmcentralen. Då har ni alltid kontrollen över era egna nycklar. Låsta utrymmen går så klart att ansluta till Smart passage men till en extra kostnad.

Ansluta till Smart passage

Smart passage är kompatibelt med de flesta inpasseringssystemen så om du redan har ett digitalt inpasseringssystem idag krävs endast en konfiguration av befintliga digitala nyckelsystem, vilket utförs av din installatör. SOS Alarm kan också hjälpa till och se till att du blir kontaktad av en Smart passage-certifierad installatör.

Smart passage fungerar även med speciella låscylindrar. Det innebär att ni kan fortsätta använda en vanlig nyckel, men att räddningstjänsten får en digital nyckel som ger behörighet att komma in då ett brandlarm har gått. Er installatör hjälper till med både hårdvara och installation.

Ni kan även använda en kombination av digitalt passersystem och fysiska nycklar.

När installationen är klar och tjänsten är tillagd till ditt automatiska brandlarmsavtal är Smart passage aktiverat och börjar fungera vid nästa utryckning.

Räddningstjänsten går över till digitala nycklar

Räddningstjänsten har beslutat att använda det digitala inpasseringssystemet Smart passage. Det betyder att alla fysiska nycklar gradvis kommer att fasas ut. Arbetet har påbörjats men från år 2025 kommer räddningstjänsten helt gå över till Smart passage. I samband med övergången till Smart passage för befintliga kunder, skrivs ett nytt avtal.

Undvik falsklarm

Ett falsklarm är ett larm som inte orsakats av en brand eller annan fara. Onödiga falsklarm debiteras så för att undvika dessa finns några saker att tänka på.

Hantverkare

Svetsning, slipning, kapning samt andra typer arbeten som alstrar rök- och damm kan lätt orsaka larm. Om den typen av arbeten ska utföras i lokalerna kan hantverkaren först behöva kontakta anläggningsskötaren eller säkerhetsansvarig för att hitta en lösning på hur man undviker falsklarm.

Matlagning

Matlagning och brödrostning som kan orsaka mycket rök eller os kan ge falsklarm. Placera därför larmet på ett sådant sätt att det går att laga mat på ett normalt sätt samtidigt som brandsäkerheten upprätthålls. Låt bli att placera brödrost under en rökdetektor.

Vattenånga

Tänk på att ånga från duschar, tvätt – eller diskmaskiner kan påverka rökdetektorer.

Övrigt

Rök från cigaretter, saker/maskiner som alstrar rök, avgaser från bilar/truckar kan också påverka och starta larmet. Även smutsiga detektorer kan ge onödiga larm eller i värsta fall att larmet uteblir. Se till att detektorerna är rena.

Om falsklarmen sker ofta bör du se över var detektorn är placerad och vilken typ av detektor som används. Ofta kan problemen kopplas till brister i ventilationen.

Om du vill ha möjlighet att kontrollera larmet innan det skickas vidare till en larmoperatör så kan larmlagring vara en lösning för dig.

Larmlagring

Så kallad larmlagring betyder att ett larm först går till människor som alltid är på plats i verksamheten. T.ex. hotell är en sådan verksamhet. När larmet kommer kan personalen kvittera larmet och på så sätt "köpa sig" tid. Ofta handlar det om runt 4-5 minuter och under den tiden hinner personalen kontrollera om det verkligen är skarpt larm eller om det rör sig om ett fellarm och i så fall återställa larmet. Fördelen med detta är att räddningstjänsten inte behöver avsätta tid för att rycka ut på felaktiga larm. Det kräver dock att man har rutiner för hur larmlagringen ska skötas och personal med kunskap att agera.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT